Телефони

044-235-49-25, 050-440-20-47

з 9:00 до 17:30 (Сб, Нд - вихідний)

Економіка малого підприємства: навчальний посібник / Т.Г. Васильців

Економіка малого підприємства: навчальний посібник / Т.Г. Васильців

71004
Немає в наявності
50 грн.
Автори: Т.Г. Васильців
Гриф: рекомендовано МОН України
Аудиторія: для студентів економічних спеціальностей вищих закладів освіти, спеціалістів, що працюють бухгалтерами та економістами на малих підприємствах, фахівців органів місцевого самоврядування, які здійснюють нагляд і контроль за діяльністю цих підприємств
Видавництво: «Знання»
Мова: українська
Рік: 2013
Кількість сторінок: 446
ISBN: 978-617-07-0108-4
LowCostBooks

Опис книги Економіка малого підприємства: навчальний посібник / Т.Г. Васильців

У навчальному посібнику висвітлено теоретико-методичні та прикладні аспекти економіки й управління діяльністю малого підприємства. Розкрито зовнішні економічні умови функціонування і розвитку малих підприємств. Охарактеризовано внутрішнє економічне середовище діяльності малого підприємства. Обґрунтовано інформаційно-аналітичне та методичне забезпечення аналізу, планування, оцінки ефективності використання ресурсного забезпечення малих підприємств, фінансово-економічного стану, ліквідності й платоспроможності, бізнес-планування розвитку малого підприємства. Висвітлено аспекти гарантування економічної безпеки господарювання малих підприємств.
Для студентів економічних спеціальностей вищих закладів освіти, спеціалістів, що працюють бухгалтерами та економістами на малих підприємствах, фахівців органів місцевого самоврядування, які здійснюють нагляд і контроль за діяльністю цих підприємств.

Зміст книги Економіка малого підприємства: навчальний посібник / Т.Г. Васильців

Передмова | Економічні умови функціонування і розвитку малих підприємств. Розділ I | Мале підприємство як суб’єкт господарювання Тема 1 | 1.1. Поняття і види господарювання в Україні. Комерційна і некомерційна господарська діяльність. Суб’єкти господарювання. Суб’єкти малого підприємництва | 1.2. Поняття “мале підприємство”. Критерії віднесення підприємств до малих | 1.3. Принципи функціонування малих підприємств, функції та цілі їхньої діяльності | 1.4. Переваги і недоліки малих підприємств | 1.5. Організаційно-правові форми малих підприємств | 1.6. Порядок створення та державна реєстрація малих підприємств | 1.7. Основні сфери діяльності малих підприємств. Пріоритетні напрями та тенденції розвитку малих підприємств в Україні | Запитання та завдання для самоконтролю | Питання для самостійного вивчення | Питання для дискусії | План семінарського заняття | Теми рефератів | Тести | Література | Місце малого бізнесу в економіці країни. Тема 2 | 2.1. Соціально-економічна роль сектору малого підприємництва в економіці країни: концептуальні засади та існуючий стан | 2.2. Завдання і принципи господарської діяльності суб’єктів малого підприємництва у контексті забезпечення соціально-економічного розвитку країни | 2.3. Фактори формування і розвитку сектору малого підприємництва | 2.4. Місце малого бізнесу в економіці (галузево-секторальний аспект) | Запитання та завдання для самоконтролю | Практичні завдання | Питання для самостійного вивчення | Питання для дискусії | План семінарського заняття | Теми рефератів | Тести | Література | Тема 3. Державна підтримка та регулювання підприємницької діяльності | 3.1. Необхідність, напрями, засоби та ефективність державної підтримки і регулювання підприємницької діяльності | 3.2. Вітчизняна інституційна база підтримки і регулювання підприємницької діяльності: функції та завдання | 3.3. Самоорганізація малих підприємств як ефективна форма регулювання підприємницької діяльності | 3.4. Особливості та переваги зарубіжного досвіду державної підтримки і регулювання сектору малого підприємництва | Запитання та завдання для самоконтролю | Практичні завдання | Питання для самостійного вивчення | Питання для дискусії | План семінарського заняття | Теми рефератів | Тести | Література | Фінансово-кредитна база функціонування і розвитку малих підприємств. Тема 4 | 4.1. Поняття фінансових ресурсів та фінансово-кредитної бази функціонування малого підприємства | 4.2. Фінансово-кредитна підтримка розвитку малих підприємств у зарубіжних країнах | 4.3. Основні форми державної фінансової підтримки малих підприємств в Україні | 4.4. Особливості та принципи кредитування малих підприємств | 4.5. Іпотека, лізинг, факторинг як субститути позикового фінансування | 4.6. Напрями подолання відставання в розвитку фінансово-кредитної системи від потреб малих підприємств | Запитання та завдання для самоконтролю | Практичні завдання | Питання для самостійного вивчення | Питання для дискусії | План семінарського заняття | Теми рефератів | Тести | Література | Податкова політика країни та її вплив на активізацію малого бізнесу. Тема 5 | 5.1. Засади податкової політики у секторі малого підприємництва | 5.2. Напрями впливу і завдання суб’єктів податкової політики у контексті активізації сектору малого підприємництва | 5.3. Ефективність системи оподаткування господарської діяльності малих підприємств | 5.4. Напрями вдосконалення податкової політики з урахуванням позитивного закордонного досвіду | Запитання та завдання для самоконтролю | Практичні завдання | Питання для самостійного вивчення | Питання для дискусії | План семінарського заняття | Теми рефератів | Тести | Література | Розділ II. Економічне середовище діяльності малого підприємства | Інформаційно-аналітичне забезпечення функціонування малого підприємства. Тема 6 | 6.1. Система інформаційно-аналітичного забезпечення функціонування малого підприємства | 6.2. Звітність як система узагальнених і взаємопов’язаних економічних показників поточного обліку. Основні види звітності малих підприємств | 6.3. Зміст та структура фінансової звітності малого підприємств | 6.4. Методи і види обробки інформації фінансових звітів у господарській практиці малих підприємств | Запитання та завдання для самоконтролю | Питання для самостійного вивчення | Питання для дискусії | План семінарського заняття | Теми рефератів | Тести | Література | Мотивація, організація та оплата праці на малому підприємстві. Тема 7 | 7.1. Сутність, значення та мета організації праці на малому підприємстві | 7.2. Особливості праці та регулювання трудових відносин на малому підприємстві | 7.3. Організація оплати праці на малому підприємстві | 7.4. Зміст та призначення тарифної системи оплати праці | 7.5. Соціально-економічна сутність і організація преміювання працівників малих підприємств | 7.6. Соціальне обслуговування працівників малих підприємств | Запитання та завдання для самоконтролю | Практичні завдання | Питання для самостійного вивчення | Питання для дискусії | План семінарського заняття | Теми рефератів | Тести | Література | Капітал малого підприємства. Тема 8 | 8.1. Економічна сутність, склад і класифікація капіталу малого підприємства | 8.2. Особливості та принципи формування капіталу малого підприємства | 8.3. Поняття структури капіталу та її оптимізації | 8.4. Вартість капіталу малого підприємства та основні сфери його використання | 8.5. Стратегія управління капіталом малого підприємства | Запитання та завдання для самоконтролю | Практичні завдання | Питання для самостійного вивчення | Питання для дискусії | План семінарського заняття | Теми рефератів | Тести | Література | Інвестиційно-інноваційна активність малого підприємства. Тема 9 | 9.1. Cуть та значення інвестицій у малому бізнесі. Інвестиційна діяльність малого підприємства | 9.2. Фінансові ресурси як важливий фактор інвестиційної діяльності підприємства. Джерела засобів фінансування малих підприємств | 9.3. Інвестиційна привабливість як складова аналізу інвестиційної діяльності підприємства. Критерії оцінки ефективності інвестицій у практиці інвестиційного проектування на малих підприємствах | 9.4. Інновації в малому бізнесі та їх класифікація. Інноваційна діяльність малого підприємства | 9.5. Політика стимулювання інноваційної діяльності за групами суб’єктів малого підприємництва | 9.6. Зарубіжний досвід застосування інноваційних систем у малому бізнесі | Запитання та завдання для самоконтролю | Практичні завдання | Питання для самостійного вивчення | Питання для дискусії | План семінарського заняття | Теми рефератів | Тести | Література | Доходи і витрати малого підприємства. Тема 10 | 10.1. Економічний зміст, класифікація та джерела утворення доходів малого підприємства | 10.2. Економічна природа та напрями витрат малого підприємства | 10.3. Показники, що характеризують обсяг, склад і рівень доходів та витрат малого підприємства | 10.4. Стратегія управління доходами та витратами малого підприємства  | Запитання та завдання для самоконтролю | Практичні завдання | Питання для самостійного вивчення | Питання для дискусії | План семінарського заняття | Теми рефератів | Тести | Література | Фінансові результати діяльності та економічна ефективність функціонування малого підприємства. Тема 11 | 11.1. Прибуток малого підприємства, його економічний зміст, формування і використання | 11.2. Оцінка прибутковості та ділової активності | 11.3. Аналіз ліквідності та фінансової стійкості | 11.4. Фінансове планування діяльності малого підприємства | Запитання та завдання для самоконтролю | Практичні завдання | Питання для самостійного вивчення | Питання для дискусії | План семінарського заняття | Теми рефератів | Тести | Література | Оцінка фінансового стану малого підприємства Тема 12 | 12.1. Завдання та інформаційна база аналізу фінансового стану малого підприємства | 12.2. Зміст аналізу фінансового стану малого підприємства | 12.3. Методика аналізу фінансової стійкості малого підприємства | 12.4. Поняття ліквідності малого підприємства. Визначення ліквідності балансу. Розрахунок та аналіз основних показників ліквідності | 12.5. Поняття та ознаки платоспроможності малого підприємства. Показники оцінки платоспроможності та методика їх аналізу | Запитання для самоконтролю | Практичні завдання | Питання для самостійного вивчення | Питання для дискусії | План семінарського заняття | Теми рефератів | Тести | Література | Бізнес-планування діяльності малого підприємства Тема 13 | 13.1. Місце і функції бізнес-планування у системі управління малим підприємством | 13.2. Методологічна база бізнес-планування діяльності малого підприємства | 13.3. Структура і основні економічні показники бізнес-плану малого підприємства | 13.4. Презентація, оцінка та коригування бізнес-плану малого підприємства | Запитання та завдання для самоконтролю | Практичні завдання | Питання для самостійного вивчення | Питання для дискусії | План семінарського заняття | Теми рефератів | Тести | Література | Розділ ІІІ. ГАРАНТУВАННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ФУНКЦІОНУВАННЯ МАЛИХ ПІДПРИЄМСТВ | Економічна безпека малого підприємництва в системі безпеки країни Тема 14 | 14.1. Сутність економічної безпеки сектору малого підприємництва та її місце в системі економічної безпеки країни | 14.2. Передумови та чинники економічної безпеки підприємницької діяльності | 14.3. Критерії та індикатори рівня економічної безпеки малого підприємництва | 14.4. Методичні засади оцінки економічної безпеки малого підприємництва регіону (на прикладі Львівської області) | Запитання та завдання для самоконтролю | Практичні завдання | Питання для самостійного вивчення | Питання для дискусії | План семінарського заняття | Теми рефератів | Тести | Література | Дослідження зовнішнього середовища та ризиків функціонування малого підприємства Тема 15 | 15.1. Зовнішнє середовище функціонування малого підприємства, ризики та їх вплив на діяльність малого підприємства | 15.2. Класифікація ризиків функціонування малого підприємства | 15.3. Методика оцінки впливу ризику на фінансово-господарську діяльність малого підприємства | 15.4. Управління системою ризиків на малому підприємстві | Запитання та завдання для самоконтролю | Практичні завдання | Питання для самостійного вивчення | Питання для дискусії | План семінарського заняття | Теми рефератів | Тести | Література | Механізм гарантування економічної безпеки малого підприємства Тема 16 | 16.1. Економічна безпека малого підприємства: суть та об’єктивна необхідність | 16.2. Економічні загрози і небезпеки функціонування малого підприємства в ринкових умовах | 16.3. Методика оцінки рівня економічної безпеки малого підприємства | 16.4. Механізм гарантування економічної безпеки малого підприємства | Запитання та завдання для самоконтролю | Практичні завдання | Питання для самостійного вивчення | Питання для дискусії | План семінарського заняття | Теми рефератів | Тести | Література | Глосарій основних термінів і понять | СПИСОК Літератури

Автори книги Економіка малого підприємства: навчальний посібник / Т.Г. Васильців

Т.Г. Васильців

Характеристики книги Економіка малого підприємства: навчальний посібник / Т.Г. Васильців

Видавництво: «Знання»
Мова: українська
Рік: 2013
Кількість сторінок: 446
Обкладинка: тверда
Формат: 60х90/16
Вага: 757 г.
ISBN: 978-617-07-0108-4

Додати відгук

Введіть символи: *
captcha
Оновити