Телефони

044-235-49-25, 050-440-20-47

з 9:00 до 17:30 (Сб, Нд - вихідний)

Економіка праці та соціально-трудові відносини: підручник / О.А. Грішнова. — 5-те вид., оновлене.

Економіка праці та соціально-трудові відносини: підручник / О.А. Грішнова. — 5-те вид., оновлене.

69743
Немає в наявності
20 грн.
Автори: О.А. Грішнова
Гриф: затверджено МОН України
Аудиторія: студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів. Книга буде корисною також викладачам, аспірантам, науковцям, спеціалістам у галузі економіки праці та управління со­ціально-трудовими відносинами
Видавництво: «Знання»
Мова: українська
Рік: 2011
Кількість сторінок: 390
ISBN: 978-966-346-917-1
LowCostBooks

Опис книги Економіка праці та соціально-трудові відносини: підручник / О.А. Грішнова. — 5-те вид., оновлене.

Підручник написано на новій концептуальній основі, що враховує орієнтацію України на побудову соціально орієнтованої ринкової економіки та створення спільного економічного, інформацій­ного й освітнього простору Європи. Повно і доступно висвітлено всі теми, передбачені програмою нормативного курсу “Економіка праці та соціально-трудові відносини”. Крім того, у підручнику подано матеріал, що розкриває проблеми людського розвитку, людського капіталу, самореалізації людини на ринку праці. Наведений матеріал сповне­ний ідеями пріоритету соціальної орієнтації економічного розвитку та поєднання навчання у ВНЗ із науковими дослідженнями.
Для полегшення засвоєння наведеного теоретичного матеріалу бажано користуватися цим підручником у комплекті з посібником “Економіка праці та соціально-трудові відносини: практикум” (О.А.Грішнова, О.М. Білик. К. : Знання, 2011).
Для студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів. Книга буде корисною також викладачам, аспірантам, науковцям, спеціалістам у галузі економіки праці та управління со­ціально-трудовими відносинами.

Зміст книги Економіка праці та соціально-трудові відносини: підручник / О.А. Грішнова. — 5-те вид., оновлене.

Розділ I. Теоретико-методологічні засади вивчення предмета “Економіка праці та соціально-трудові відносини” | Глава 1. Економіка праці і соціально-трудові відносини як напрям наукового дослідження та навчальна дисципліна | 1.1. Праця й соціально-трудові відносини як предмет наукового економічного дослідження | 1.2. Мета, завдання, об’єкт, предмет, інформаційна база вивчення дисципліни “Економіка праці та соціально-трудові відносини” | 1.3. Соціально-трудовий напрям економічної думки | 1.4. Сучасний етап економіко-трудових досліджень | Глава 2. Праця як сфера життєдіяльності людини та провідний чинник виробництва | 2.1. Сутність категорії “праця” та її соціально-економічні характеристики. Роль праці у розвитку людини і суспільства | 2.2. Зміст, характер і види праці | 2.3. Еволюція праці як чинника виробництва | 2.4. Гуманізація праці | Розділ II. Економічні й соціальні компоненти трудового потенціалу | Глава 3. Населення і трудовий потенціал суспільства | 3.1. Населення як демоекономічна категорія | 3.2. Характеристики відтворення населення | 3.3. Економічно активне населення. Трудові ресурси | 3.4. Відтворення ресурсів для праці | 3.5. Трудовий потенціал суспільства | Глава 4. Людський капітал | 4.1. Розвиток концепції людського капіталу  | 4.2. Людський капітал як соціально-економічна категорія | 4.3. Інвестиції в людський капітал | 4.4. Аналіз зисків та витрат при інвестиціях в освіту | 4.5. Економічна оцінка ефективності інвестування в людський капітал | Розділ III. Ринок праці як сфера трудової реалізації людини | Глава 5. Ринок праці як соціально-економічне явище | 5.1. Поняття та основні складові ринку праці | 5.2. Кон’юнктура та особливості ринку праці | 5.3. Взаємодія попиту та пропозиції на ринку праці | 5.4. Інфраструктура ринку праці | 5.5. Сегментація та гнучкість ринку праці | Глава 6. Зайнятість населення і безробіття | 6.1. Соціально-економічна суть, форми і види зайнятості | 6.2. Трансформація зайнятості в перехідний період | 6.3. Безробіття як соціально-економічне явище | 6.4. Показники зайнятості та безробіття населення і динаміка їх в Україні | 6.5. Державне регулювання зайнятості в Україні | 6.6. Соціальний захист громадян від безробіття | 6.7. Міжнародний досвід регулювання зайнятості | Глава 7. Людина на ринку праці | 7.1. Вибір професії та пошук роботи — важливі етапи соціальної реалізації людини | 7.2. Напрями пошуку роботи | 7.3. Підготовка і представлення інформації про себе на ринку праці. Складання професійного резюме | 7.4. Трудова кар’єра: поняття, значення, види, планування та реалізація | 7.5. Трудовий контракт: переваги, структура, значення в соціально-трудових відносинах | Розділ IV. Соціально-трудові відносини та їх регулювання | Глава 8. Система соціально-трудових відносин | 8.1. Сутність соціально-трудових відносин. Загальна характеристика їх системи | 8.2. Сторони і суб’єкти соціально-трудових відносин | 8.3. Предмет соціально-трудових відносин на різних рівнях | 8.4. Принципи і типи соціально-трудових відносин | 8.5. Якість трудового життя як результат і показник стану соціально-трудових відносин | Глава 9. Соціальне партнерство | 9.1. Сутність соціального партнерства та його роль у функціонуванні ринкової економіки | 9.2. Форми і принципи соціального партнерства | 9.3. Держава в системі соціально-трудових відносин | 9.4. Роль найманих працівників і профспілок у системі соціального партнерства | 9.5. Організації та об’єднання роботодавців як суб’єкти соціального партнерства | 9.6. Стан соціального партнерства в Україні та основні напрями його розвитку | Глава 10. Регулювання соціально-трудових відносин методами соціального партнерства | 10.1. Система заходів громадського і державного регулювання соціально-трудових відносин | 10.2. Правові засади та механізм соціального партнерства | 10.3. Колективні договори й угоди — основа соціального партнерства | 10.4. Пріоритетні напрями колективно-договірного регулювання відносин у сфері праці | 10.4.1. Забезпечення ефективної зайнятості | 10.4.2. Договірне регулювання оплати праці | 10.4.3. Організація та охорона праці | 10.4.4. Розвиток персоналу | 10.5. Міжнародний досвід регулювання соціально-трудових відносин | Глава 11. Моніторинг соціально-трудової сфери як інструмент регулювання й удосконалення соціально-трудових відносин | 11.1. Сутність і завдання моніторингу соціально-трудової сфери | 11.2. Джерела інформації про зайнятість і соціально-трудові відносини | 11.3. Основні напрями моніторингу соціально-трудової сфери | 11.3.1. Соціально-демографічні та міграційні процеси | 11.3.2. Зайнятість, ринок праці, безробіття | 11.3.3. Соціально-трудові процеси на підприємствах | 11.3.4. Умови та охорона праці | 11.3.5. Доходи та рівень життя населення | 11.3.6. Соціально-психологічний клімат у трудових колективах | 11.4. Організація моніторингу соціально-трудової сфери в Україні | Розділ V. Організаційні, економічні й соціальні компоненти процесу праці | Глава 12. Організація праці | 12.1. Поняття, зміст і завдання організації праці | 12.2. Поділ і кооперування праці | 12.3. Організація робочих місць | 12.4. Трудовий процес і його раціоналізація | 12.5. Умови праці і фактори їх формування | 12.6. Охорона праці | 12.7. Дисципліна праці | Глава 13. Нормування праці | 13.1. Суть і значення нормування праці | 13.2. Об’єкти нормування праці | 13.3. Режими праці і відпочинку. Класифікація витрат робочого часу | 13.4. Система нормативів і норм праці | 13.5. Методи нормування трудових процесів | Глава 14. Ефективність праці | 14.1. Поняття ефективності праці. Соціальне та еконо-мічне значення її підвищення | 14.2. Продуктивність і рентабельність праці як основні показники її ефективності | 14.3. Показники і методи вимірювання продуктивності праці | 14.4. Фактори і резерви підвищення продуктивності праці | 14.5. Програми управління продуктивністю праці на підприємстві | Глава 15. Оплата праці | 15.1. Сутність, функції і принципи організації заробітної плати | 15.2. Структура заробітної плати. Елементи організації оплати праці | 15.3. Форми і системи заробітної плати | 15.4. Тарифна система організації оплати праці | 15.5. Безтарифна модель оплати праці | 15.6. Регулювання оплати праці. Мінімальна заробітна плата | Глава 16. Планування, аналіз, звітність і аудит у сфері праці | 16.1. Сутність і значення планування праці. Трудові показники | 16.2. Види планів з праці. Показники праці як складова бізнес-плану  | 16.3. Методи планування трудових показників. Планування продуктивності праці, чисельності персоналу, фонду заробітної плати | 16.4. Планування соціального розвитку трудових колективів | 16.5. Економічний аналіз і аудит у сфері праці | 16.6. Напрями, етапи і методи проведення аудиту в сфері праці. Ефективність аудиту | 16.7. Звітність з питань праці | Розділ VI. Міжнародні аспекти розвитку соціально-трудових відносин | Глава 17. Міжнародна організація праці та її вплив на розвиток соціально-трудових відносин | 17.1. Міжнародні акти про економічні, соціальні й культурні права людини | 17.2. Цілі, завдання, структура, пріоритетні напрями діяльності Міжнародної організації праці | 17.3. Організація діяльності Міжнародної організації праці | 17.4. Нормотворча діяльність МОП. Міжнародний кодекс праці | 17.5. Застосування конвенцій країнами — членами МОП. Основні напрями вдосконалення нормо-творчої діяльності МОП на сучасному етапі | 17.6. Проблеми інтеграції соціально-трудових відносин України в систему відносин, визнану МОП | Глава 18. Людський розвиток — мета і критерій соціально-економічного прогресу | 18.1. Соціально-економічна концепція людського розвитку | 18.2. Індекс людського розвитку | 18.3. Індекс людського розвитку регіонів України | 18.4. Взаємозв’язок економічного зростання, зайнятості і людського розвитку | 18.5. Рівень життя, нерівність і людський розвиток | 18.6. Освіта, культура, інтелектуальний потенціал як чинники людського розвитку | Література | Словник

Автори книги Економіка праці та соціально-трудові відносини: підручник / О.А. Грішнова. — 5-те вид., оновлене.

О.А. Грішнова

Характеристики книги Економіка праці та соціально-трудові відносини: підручник / О.А. Грішнова. — 5-те вид., оновлене.

Видавництво: «Знання»
Мова: українська
Рік: 2011
Кількість сторінок: 390
Обкдадинка: тверда
Формат: 60х90/16
Вага: 505 г.
ISBN: 978-966-346-917-1

Додати відгук

Введіть символи: *
captcha
Оновити