Телефони

044-235-49-25, 050-440-20-47

з 9:00 до 17:30 (Сб, Нд - вихідний)

Хімія і методи дослідження сировини та матеріалів: навчальний посібник / О.Д. Іващенко, Ю.Б. Нікозять

Хімія і методи дослідження сировини та матеріалів: навчальний посібник / О.Д. Іващенко, Ю.Б. Нікозять

69456
Немає в наявності
430 грн.344 грн.
Автори: О.Д. Іващенко, Ю.Б. Нікозять
Гриф: рекомендовано МОН України
Аудиторія: для студентів, які навчаються за спеціальностями “Товарознавство і торговельне підприємництво”, “Товарознавство та експертиза в митній справі”, а також на викладачів ВНЗ
Видавництво: «Знання»
Мова: українська
Рік: 2011
Кількість сторінок: 606
ISBN: 978-966-346-886-0
LowCostBooks

Опис книги Хімія і методи дослідження сировини та матеріалів: навчальний посібник / О.Д. Іващенко, Ю.Б. Нікозять

Висвітлено найважливіші питання курсу загальної, аналітичної, органічної, фізичної та колоїдної хімії, а також хімічні й фізико-хімічні методи дослідження. При підготовці посібника враховано вимоги кредитно-модульної системи організації навчального процесу. Високий науковий рівень видання вдало поєднується із лаконічною і доступною формою подання матеріалу, використанням ілюстрацій, довідкових матеріалів. До кожного модуля додаються запитання для контролю засвоєних знань. Наведений теоретичний матеріал допоможе студентам сформувати необхідні навички дослідження хімічних і фізико-хімічних властивостей дисперсних систем, високомолекулярних сполук, товарів, проведення експертизи та контролю якості продуктів.
Розраховано на студентів, які навчаються за спеціальностями “Товарознавство і торговельне підприємництво”, “Товарознавство та експертиза в митній справі”, а також на викладачів ВНЗ.

Зміст книги Хімія і методи дослідження сировини та матеріалів: навчальний посібник / О.Д. Іващенко, Ю.Б. Нікозять

Передмова | ЧАСТИНА І. ОСНОВИ АНАЛІТИЧНОЇ ХІМІЇ | Модуль 1. ЗАГАЛЬНА ХІМІЯ | Тема 1. Основні поняття хімії | Тема 2. Основні закони хімії | Тема 3. Будова атома. Періодичний закон і періодична система хімічних елементів Д.І. Менделєєва | 3.1. Будова атома | 3.2. Будова електронних оболонок атомів | 3.3. Періодичний закон і періодична система елементів Д.І. Менделєєва | Тема 4. Хімічний зв’язок | Тема 5. Класи неорганічних сполук | 5.1. Оксиди | 5.2. Основи | 5.3. Кислоти | 5.4. Солі | Тема?6. Комплексні (координаційні) сполуки і їх роль в аналітичній хімії | Тема 7. Теорія електролітичної дисоціації | Тема 8. Окисно-відновні процеси в аналітичній хімії | Тема 9. Розчини. Розчинність. Концентрація розчинів | Контрольні запитання і завдання | Модуль 2. ХІМІЯ ЕЛЕМЕНТІВ | Тема 10. Основні поняття якісного аналізу | 10.1. Суть і завдання аналітичної хімії | 10.2. Теоретичні основи якісного аналізу | 10.3. Значення аналітичної хімії і хімічного контролю в товарознавчій практиці | 10.4. Класифікація йонів | Тема 11. Властивості та якісні реакції s-елементів головних підгруп І, ІІ груп періодичної системи | Тема 12. Властивості та якісні реакції неперехідних р-металів ІІІ, ІV груп | Тема 13. Властивості та якісні реакції перехідних d-металів | Тема 14. Властивості та якісні реакції р-елементів неметалів, що входять до складу аніонів першої — третьої груп | 14.1. Якісний аналіз аніонів першої аналітичної групи | 14.2. Галогени. Якісний аналіз другої аналітичної групи аніонів | 14.3. Нітроген. Якісний аналіз третьої аналітичної групи аніонів | Контрольні запитання і завдання | Модуль 3. КІЛЬКІСНИЙ АНАЛІЗ | Тема 15. Метод гравіметричного аналізу | 15.1. Завдання і методи кількісного аналізу. | 15.2. Загальна характеристика методу гравіметричного аналізу | 15.3. Основні реакції гравіметричного аналізу | 15.4. Операції гравіметричного аналізу та його практичне значення | 15.5. Основні вимоги до осадів | Тема 16. Титриметричний аналіз. Метод нейтралізації | 16.1. Загальна характеристика та особливості методу титриметричного аналізу | 16.2. Метод кислотно-основного титрування (нейтралізації) | 16.3. Індикатори методу нейтралізації | 16.4. Криві титрування | 16.5. Робочі розчини методу нейтралізації | Тема 17. Методи оксидиметрії (окиснення-відновлення) | 17.1. Загальна характеристика методів та їх класифікація | 17.2. Окисно-відновний потенціал і напрямок реакції | 17.3. Індикатори методів окиснення-відновлення | 17.4. Перманганатометрія | 17.5. Йодометрія | Тема 18. Методи осадження | 18.1. Загальна характеристика методів осадження та їх теоретичні основи | 18.2. Класифікація методів осадження | Тема 19. Метод комплексонометрії | 19.1. Загальна характеристика комплексонометрії | 19.2. Методи титрування у комплексонометрії | 19.3. Метал-індикатори комплексонометричного титрування | Контрольні запитання і завдання | ЧАСТИНА ІІ. ОРГАНІЧНА ХІМІЯ | Модуль 1. ВУГЛЕВОДНІ | Тема 1. Вступ до органічної хімії | Тема 2. Алкани (насичені вуглеводні, парафіни) | Тема 3. Алкени (етиленові вуглеводні, олефіни) | Тема 4. Алкіни (ацетиленові вуглеводні) | Тема 5. Алкадієни (дієнові вуглеводні) | Тема 6. Циклоалкани | Тема 7. Арени (ароматичні вуглеводні) | 7.1. Ароматичні вуглеводні з одним бензеновим ядром | 7.2. Багатоядерні ароматичні вуглеводні | Контрольні запитання і завдання | Модуль 2. ОКСИГЕНВМІСНІ СПОЛУКИ | Тема 8. Спирти | 8.1. Алканоли (насичені одноатомні спирти) | 8.2. Діоли (гліколі, двохатомні спирти) | 8.3. Тріоли (трьохатомні спирти, або гліцерини) | 8.4. Ненасичені одноатомні спирти | 8.5. Ароматичні спирти | Тема 9. Феноли. Нафтоли | 9.1. Одноатомні феноли | 9.2. Двохатомні феноли | 9.3. Трьохатомні феноли | Тема 10. Альдегіди і кетони (оксосполуки) | 10.1. Насичені альдегіди і кетони жирного ряду | 10.2. Ненасичені альдегіди і кетони | 10.3. Ароматичні альдегіди і кетони | Тема 11. Карбонові кислоти та їх похідні | 11.1. Одноосновні насичені карбонові кислоти | 11.2. Одноосновні ненасичені карбонові кислоти | 11.3. Насичені дикарбонові кислоти | 11.4. Ненасичені дикарбонові кислоти | 11.5. Ароматичні кислоти | 11.6. Ароматичні оксикислоти (фенолокислоти) | Тема 12. Жири | Контрольні запитання і завдання | Модуль 3. АЛІФАТИЧНІ СПОЛУКИ ЗІ ЗМІШАНИМИ ФУНКЦІЯМИ. АМІНИ. ГЕТЕРОЦИКЛИ | Тема 13. Оксикарбонові кислоти та оптична ізомерія | Тема 14. Вуглеводи | 14.1. Моносахариди (монози) | 14.2. Дисахариди (біози) | 14.3. Полісахариди (поліози) | Тема 15. Азотовмісні сполуки | Тема 16. Амінокислоти | Тема 17. Білки | Тема 18. Гетероцикли | 18.1. П’ятиланкові гетероцикли з одним гетеро-атомом | 18.2. Шестиланкові гетероциклічні сполуки | Контрольні запитання і завдання | ЧАСТИНА ІІІ. ФІЗИКО-ХІМІЧНІ МЕТОДИ АНАЛІЗУ. ФІЗИЧНА ТА КОЛОЇДНА ХІМІЯ | Модуль 1. ПРЕДМЕТ ФІЗИЧНОЇ ХІМІЇ. ФІЗИКО-ХІМІЧНІ МЕТОДИ АНАЛІЗУ | Тема 1. Будова молекул, методи їх дослідження. Рефрактометрія | 1.1. Будова речовини | 1.2. Дипольний момент, поляризація | 1.3. Теоретичні основи рефрактометричного методу аналізу | 1.4. Визначення концентрації речовин рефрактометричним методом аналізу | 1.5. Апаратура та методика рефрактометричних вимірювань | 1.6. Практичне застосування рефрактометричного методу аналізу | Тема 2. Хімічна кінетика і каталіз. Поляриметрія | 2.1. Швидкість хімічної реакції та її залежність від різних факторів | 2.2. Класифікація реакцій за молекулярністю та порядком | 2.3. Оборотність хімічних реакцій. Константа хімічної рівноваги | 2.4. Каталітичні реакції | 2.5. Теоретичні основи поляриметричного методу аналізу | 2.6. Аналіз розчинів оптично активних речовин | 2.7. Апаратура, методика поляриметричних вимірювань та практичне застосування методу | Тема 3. Розчини. Фотометричні методи аналізу | 3.1. Загальна характеристика розведених розчинів. Закон Генрі і Рауля, наслідки цього закону,  закон Вант-Гоффа | 3.2. Осмотичний тиск розведених розчинів | Тема 4. Фотометричний метод аналізу | 4.1. Класифікація фотометричних методів аналізу | 4.2. Теоретичні основи фотометричних методів аналізу | 4.3. Методи визначення концентрації речовин | 4.4. Апаратура фотометричних методів аналізу | 4.5. Практичне використання фотометричного аналізу | Тема 5. Люмінесцентний аналіз | 5.1. Теоретичні основи люмінесцентного аналізу | 5.2. Якісний і кількісний люмінесцентний аналіз | 5.3. Апаратура і практичне застосування люмінесцентного аналізу | Тема 6. Розподілення речовин між двома незмішуваними рідинами. Екстракція | 6.1. Розподілення третього компонента у двошаровій рідкій системі | 6.2. Закон розподілення і його практичне значення для процесу екстракції | 6.3. Основні величини, які характеризують процес екстракції | 6.4. Вплив різних чинників на повноту і швидкість екстракції | 6.5. Апаратура і практичне застосування екстракції | Тема 7. Електрохімія та електрометричні методи аналізу | 7.1. Електрохімія | 7.2. Кондуктометрія. Теоретичні основи кондукто-метричного методу аналізу | 7.3. Потенціометричний метод аналізу. Електродні процеси, виникнення потенціалів на межі метал — розчин | Контрольні запитання і завдання | Модуль 2. ПРЕДМЕТ КОЛОЇДНОЇ ХІМІЇ. ПОВЕРХНЕВІ ЯВИЩА ТА АДСОРБЦІЯ | Тема 8. Предмет колоїдної хімії. Поверхневі явища та адсорбція на поверхні поділу рідина — газ | 8.1. Питома поверхня дисперсних систем та поверхневі явища |8.2. Вільна поверхнева енергія та поверхневий натяг | 8.3. Методи визначення поверхневого натягу | 8.4. Адсорбція на межі поділу рідина — газ, поверхнево-активні речовини | 8.5. Види та теорії адсорбційних явищ | Тема 9. Адсорбція на твердій поверхні | 9.1. Особливості адсорбції на поверхні твердого тіла. Залежність адсорбції від концентрації | 9.2. Залежність адсорбції від властивостей твердої поверхні та природи розчинника | 9.3. Адсорбція йонів з розчинів твердими адсорбентами, її вибірковість | 9.4. Йонообмінна адсорбція | 9.5. Практичне застосування процесу адсорбції | Тема 10. Хроматографія | 10.1. Адсорбційна хроматографія | 10.2. Розподільна хроматографія | 10.3. Осадкова хроматографія | 10.4. Йонообмінна хроматографія | 10.5. Практичне застосування хроматографічного методу аналізу | Тема 11. Загальна характеристика дисперсних систем. Молекулярно-кінетичні та оптичні властивості колоїдних систем | 11.1. Загальна характеристика та класифікація дисперсних систем | 11.2. Порівняльна характеристика молекулярно-кінетичних властивостей різних систем | 11.3. Оптичні властивості дисперсних систем | 11.4. Загальна характеристика нефелометрії та турбідиметрії. Практичне застосування методів | Тема 12. Електричні властивості колоїдів. Електрокінетичні явища в колоїдних системах | 12.1. Загальна характеристика електрокінетичних явищ | 12.2. Сучасна теорія будови подвійного електричного шару | 12.3. Загальний та електрокінетичний потенціали | 12.4. Електрофорез, електроосмос, їх практичне застосування | 12.5. Будова колоїдних частинок | Контрольні запитання і завдання | Модуль 3. КОЛОЇДНІ РОЗЧИНИ. РОЗЧИНИ ВИСОКОМОЛЕКУЛЯРНИХ СПОЛУК. МІКРОГЕТЕРОГЕННІ СИСТЕМИ. ГЕЛІ ТА ДРАГЛІ | Тема 13. Отримання та очищення колоїдних розчинів | 13.1. Дисперсійні методи | 13.2. Конденсаційні методи | 13.3. Очищення колоїдних систем | Тема 14. Стійкість і коагуляція колоїдних систем | 14.1. Кінетична та агрегативна стійкість колоїдів | 14.2. Правила електролітної коагуляції | 14.3. Коагуляція сумішшю електролітів | 14.4. Взаємна коагуляція | 14.5. Механізм електролітної коагуляції | 14.6. Кінетика коагуляції | 14.7. Захист колоїдних систем від коагуляції | Тема 15. Високомолекулярні сполуки | 15.1. Класифікація високомолекулярних сполук | 15.2. Механічні властивості високомолекулярних сполук | 15.3. Агрегатний та фізичний стан полімерів | 15.4. Релаксаційні процеси в полімерах | 15.5. Взаємодія високомолекулярних сполук із розчинниками | 15.6. В’язкість розчинів високомолекулярних сполук | 15.7. Розчини високомолекулярних електролітів | 15.8. Вплив електролітів на властивості розчинів високомолекулярних сполук | Тема 16. Мікрогетерогенні системи, піни, аерозолі, напівколоїди | 16.1. Мікрогетерогенні системи | 16.2. Порошки | 16.3. Суспензії | 16.4. Емульсії | 16.5. Піни | 16.6. Аерозолі | 16.7. Напівколоїди | Тема 17. Гелі та драглі | 17.1. Загальна характеристиката класифікація драглів | 17.2. Методи отримання драглів | 17.3. Властивості драглів | 17.4. Синерезис драглів | 17.5. Зв’язана вода у драглях і гелях, її особливості | Контрольні запитання і завдання | Рекомендована література | Додатки | Предметний покажчик

Автори книги Хімія і методи дослідження сировини та матеріалів: навчальний посібник / О.Д. Іващенко, Ю.Б. Нікозять

О.Д. Іващенко, Ю.Б. Нікозять

Характеристики книги Хімія і методи дослідження сировини та матеріалів: навчальний посібник / О.Д. Іващенко, Ю.Б. Нікозять

Видавництво: «Знання»
Мова: українська
Рік: 2011
Кількість сторінок: 606
Обкладинка: тверда
Формат: 60х90/16
Вага: 745 г.
ISBN: 978-966-346-886-0

Додати відгук

Введіть символи: *
captcha
Оновити