Телефони

044-235-49-25, 050-440-20-47

з 9:00 до 17:30 (Сб, Нд - вихідний)

Фінансовий аналіз: навчальний посібник / Ю.М. Тютюнник

Фінансовий аналіз: навчальний посібник / Ю.М. Тютюнник

61888
Немає в наявності
90 грн.
Автори: Ю.М. Тютюнник
Гриф: рекомендовано МОН України
Аудиторія: для студентів вищих навчальних закладів, які навчаються за напрямом підготовки “Фінанси і кредит”, слухачів інститутів післядипломної освіти
Видавництво: «Знання»
Мова: українська
Рік: 2012
Кількість сторінок: 815
ISBN: 978-966-346-616-3
LowCostBooks

Опис книги Фінансовий аналіз: навчальний посібник / Ю.М. Тютюнник

У посібнику висвітлено найважливіші питання фінансового аналізу за переліком тем відповідно до Галузевого стандарту вищої освіти Міністерства освіти і науки України, а саме: теоретичні засади, інформаційне забезпечення фінансового аналізу, аналіз майна підприємства, оборотних активів, джерел формування капіталу підприємств, грошових потоків, ліквідності та платоспроможності, фінансової стійкості, кредитоспроможності, ділової активності, прибутковості та рентабельності, інвестиційної активності підприємств, комплексне оцінювання фінансового стану підприємств. Крім теоретичного матеріалу до кожної теми додаються запитання і завдання для самоперевірки, тести, практичні завдання. Усе це забезпечує системне формування теоретичних знань і практичних навичок проведення фінансового аналізу підприємств та їх перевірку за кредитно-модульною системою.
Для студентів вищих навчальних закладів, які навчаються за напрямом підготовки “Фінанси і кредит”, слухачів інститутів післядипломної освіти. Книга буде корисною також керівникам підприємств, економістам-практикам, бухгалтерам, менеджерам, аудиторам, працівникам комерційних банків, податкової адміністрації, органів державного управління.

Зміст книги Фінансовий аналіз: навчальний посібник / Ю.М. Тютюнник

Передмова | Тема 1. ЗНАЧЕННЯ І ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ФІНАНСОВОГО АНАЛІЗУ | 1.1. Становлення і розвиток фінансового аналізу, його роль у сучасних умовах господарювання | 1.2. Предмет і завдання фінансового аналізу | 1.3. Сутність і напрями аналізу фінансового стану підприємства | 1.4. Види фінансового аналізу та його користувачі | 1.5. Метод фінансового аналізу | 1.6. Основні прийоми аналізу інформації фінансової звітності | Запитання і завдання для самоперевірки | Тести |Тема 2. ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФІНАНСОВОГО АНАЛІЗУ | 2.1. Класифікація економічної інформації та вимоги до неї | 2.2. Система інформаційного забезпечення фінансового аналізу | 2.3. Використання інформації фінансової звітності у фінансовому аналізі | 2.3.1. Загальна характеристика фінансової звітності | 2.3.2. Аналітичні можливості форм фінансової звітності | 2.4. Статистична звітність у фінансовому аналізі | 2.5. Комп’ютерні технології фінансового аналізу | Запитання і завдання для самоперевірки | Тести | Тема 3. АНАЛІЗ МАЙНА ПІДПРИЄМСТВА | 3.1. Загальна характеристика активів балансу | 3.2. Актив скороченого аналітичного балансу, його горизонтальний і вертикальний аналіз | 3.3. Класифікація видів активів | 3.4. Аналіз необоротних активів | 3.5. Методичні підходи до формулювання висновків за результатами аналізу майна підприємства | Запитання і завдання для самоперевірки | Тести | Практичні завдання (умови, приклади розрахунків і висновків) | Тема 4. АНАЛІЗ ОБОРОТНИХ АКТИВІВ | 4.1. Загальна характеристика і класифікація оборотних активів | 4.2. Аналіз запасів підприємства | 4.3. Аналіз дебіторської заборгованості | 4.4. Аналіз оборотності оборотних активів | Запитання і завдання для самоперевірки | Тести | Практичні завдання (умови, приклади розрахунків і висновків) | Тема 5. АНАЛІЗ ДЖЕРЕЛ ФОРМУВАННЯ КАПІТАЛУ ПІДПРИЄМСТВ | 5.1. Загальна характеристика пасивів балансу | 5.2. Пасив скороченого аналітичного балансу, його горизонтальний і вертикальний аналіз |5.3. Класифікація видів пасивів | 5.4. Аналіз співвідношення власного і позикового капіталу | 5.5. Аналіз кредиторської заборгованості | 5.6. Методичні підходи до формулювання висновків за результатами аналізу джерел формування капіталу підприємства | Запитання і завдання для самоперевірки | Тести | Практичні завдання (умови, приклади розрахунків і висновків) | Тема 6. АНАЛІЗ ГРОШОВИХ ПОТОКІВ | 6.1. Економічний зміст і класифікація грошових потоків | 6.2. Аналіз руху грошових коштів у результаті операційної, інвестиційної та фінансової діяльності | 6.3. Напрями аналізу і система показників оцінювання грошових потоків | 6.4. Удосконалення системи управління грошовими потоками | Запитання і завдання для самоперевірки | Тести | Практичні завдання (умови, приклади розрахунків і висновків) | Тема 7. АНАЛІЗ ЛІКВІДНОСТІ ТА ПЛАТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ | 7.1. Поняття ліквідності та платоспроможності підприємства | 7.2. Аналіз ліквідності балансу | 7.3. Система відносних показників оцінювання ліквідності та платоспроможності підприємства | 7.4. Оперативний аналіз платоспроможності | 7.5. Визначення ознак поточної, критичної та надкритичної неплатоспроможності | 7.6. Оцінювання задовільності (незадовільності) структури балансу та перспектив втрати (відновлення) платоспроможності | Запитання і завдання для самоперевірки | Тести | Практичні завдання (умови, приклади розрахунків і висновків) | Тема 8. АНАЛІЗ ФІНАНСОВОЇ СТІЙКОСТІ ПІДПРИЄМСТВ | 8.1. Сутність фінансової стійкості та напрями її аналізу | 8.2. Система відносних показників оцінювання фінансової стійкості підприємства | 8.3. Методика визначення типу фінансової стійкості | 8.4. Методика розрахунку та факторний аналіз порога рентабельності та запасу фінансової стійкості | 8.5. Оцінювання виробничо-фінансового лівериджу | 8.6. Економічний зміст і факторний аналіз ефекту фінансового важеля | Запитання і завдання для самоперевірки | Тести | Практичні завдання (умови, приклади розрахунків і висновків) | Тема 9. АНАЛІЗ КРЕДИТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ | 9.1. Сутність кредитоспроможності, нормативно-методичне та інформаційне забезпечення її оцінювання | 9.2. Загальна характеристика позичальника | 9.3. Бальне (рейтингове) оцінювання фінансового стану позичальника | 9.4. Класифікація кредитних операцій за рівнем кредитного ризику | 9.5. Аналіз ефективності проекту, що кредитується, та оцінювання ризиків, пов’язаних з ним | Запитання і завдання для самоперевірки | Тести | Практичні завдання (умови, приклади розрахунків і висновків) | Тема 10. АНАЛІЗ ДІЛОВОЇ АКТИВНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ | 10.1. Сутність і напрями аналізу ділової активності підприємства | 10.2. Комплексне оцінювання ділової активності підприємства за системою показників оборотності | 10.3. Аналіз стійкості економічного зростання | 10.4. Аналіз ринкової активності підприємства | Запитання і завдання для самоперевірки | Тести | Практичні завдання (умови, приклади розрахунків і висновків) | Тема 11. АНАЛІЗ ПРИБУТКОВОСТІ ТА РЕНТАБЕЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ | 11.1. Значення, завдання та інформаційне забезпечення аналізу фінансових результатів і рентабельності | 11.2. Аналіз формування доходів, витрат і фінансових результатів за даними форми № 2 “Звіт про фінансові результати” | 11.3. Факторний аналіз фінансових результатів | 11.4. Аналіз взаємозв’язку “витрати — обсяг — прибуток” | 11.5. Аналіз рентабельності підприємства за системою показників | 11.6. Факторний аналіз показників рентабельності | 11.7. Аналіз розподілу та використання чистого прибутку | Запитання і завдання для самоперевірки | Тести | Практичні завдання (умови, приклади розрахунків і висновків) | Тема 12. АНАЛІЗ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ АКТИВНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ | 12.1. Сутність і класифікація інвестицій та інвестиційних проектів | 12.2. Завдання, інформаційне забезпечення та напрями аналізу інвестиційної діяльності | 12.3. Аналіз інвестиційної привабливості підприємств | 12.4. Методи оцінювання ефективності капітальних інвестицій | 12.5. Аналіз фінансових інвестицій | 12.5.1. Сутність, види та характеристики фінансових інвестицій | 12.5.2. Аналіз дохідності облігацій | 12.5.3. Аналіз дохідності акцій | Запитання і завдання для самоперевірки | Тести | Практичні завдання (умови, приклади розрахунків і висновків) | Тема 13.КОМПЛЕКСНЕ ОЦІНЮВАННЯ ФІНАНСОВОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВ | 13.1. Сутність, завдання та етапи комплексного фінансового аналізу | 13.2. Математичні методи комплексного оцінювання об’єктів аналізу | 13.3. Алгоритм комплексного (рейтингового) оцінювання фінансового стану підприємств | 13.4. Багатофакторні моделі діагностики ймовірності банкрутства | Запитання і завдання для самоперевірки | Тести | Практичні завдання (умови, приклади розрахунків і висновків) | Організація вивчення дисципліни “Фінансовий аналіз” за кредитно-модульною системою | Термінологічний словник | Рекомендована література

Автори книги Фінансовий аналіз: навчальний посібник / Ю.М. Тютюнник

Ю.М. Тютюнник

Характеристики книги Фінансовий аналіз: навчальний посібник / Ю.М. Тютюнник

Видавництво: «Знання»
Мова: українська
Рік: 2012
Кількість сторінок: 815
Обкладинка: тверда
Формат: 60х90/16
Вага: 1,204 кг.
ISBN: 978-966-346-616-3

Додати відгук

Введіть символи: *
captcha
Оновити