Телефони

044-235-49-25, 050-440-20-47

з 9:00 до 17:30 (Сб, Нд - вихідний)

Промислова екологія: навчальний посібник / С.О. Апостолюк, В.С. Джигирей. — 2-е вид., випр, і допов.

Промислова екологія: навчальний посібник / С.О. Апостолюк, В.С. Джигирей. — 2-е вид., випр, і допов.

69674
Немає в наявності
40 грн.
Автори: С.О. Апостолюк, В.С. Джигирей
Гриф: рекомендовано МОН України
Аудиторія: для студентів вищих навчальних закладів
Видавництво: «Знання»
Мова: українська
Рік: 2012
Кількість сторінок: 430
ISBN: 978-966-346-929-4
LowCostBooks

Опис книги Промислова екологія: навчальний посібник / С.О. Апостолюк, В.С. Джигирей. — 2-е вид., випр, і допов.

Висвітлено поняття природного середовища, загальні властивості біосфери, розкрито суть біоценозу, біохімічного кругообігу речовин
у біосфері, подано характеристику основних джерел забруднення атмосфери­, гідросфери та літосфери. Особлива увага приділяється характеристиці­ забруднень навколишнього природного середовища підприємствами гірничодобувної, хімічної, машинобудівної, нафтопереробної, деревообробної, целюлозно-паперової промисловості. Розглянуто основні методи й засоби захисту навколишнього середовища на промислових підприємствах від хімічних, акустичних забруднень, електромагнітних та радіоактивних випромінювань тощо. Проаналізовано методику проведення екологічної експертизи промислових об’єктів.
Для студентів вищих навчальних закладів.

Зміст книги Промислова екологія: навчальний посібник / С.О. Апостолюк, В.С. Джигирей. — 2-е вид., випр, і допов.

Передмова | Вступ | Розділ 1. ЛЮДИНА ТА ПРИРОДНЕ СЕРЕДОВИЩЕ | 1.1. Поняття про природне середовище | 1.2. Загальні властивості біосфери | 1.3. Біохімічний цикл міграції речовин у біосфері | 1.4. Екосистеми та їх місце в організації біосфери | 1.4.1. Рівні організації органічного світу | 1.4.2. Екосистеми як основні складові елементи біосфери | 1.4.3. Класифікація екосистем | 1.5. Вплив людини на природне середовище | Розділ 2. НАВКОЛИШНЄ СЕРЕДОВИЩЕ НА ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВАХ | 2.1. Основні джерела забруднення атмосферного повітря на промислових підприємствах | 2.1.1. Концепція “джерела забруднення” атмосфери | 2.1.2. Основи формування твердих і рідких забруднювачів атмосферного повітря | 2.1.3. Основи формування промислових паро-газоподібних забруднень атмосфери | 2.1.4. Забруднення атмосфери викидами машинобудівних підприємств | 2.1.5. Основні джерела забруднення атмосферного повітря деревообробними підприємствами | 2.1.6. Забруднення атмосфери енергетичними підприємствами та транспортними засобами | 2.2. Основні джерела та речовини, що забруднюють стічні води на промислових підприємствах | 2.2.1. Формування стічних вод | 2.2.2. Забруднення стічних вод машинобудівними підприємствами | 2.2.3. Забруднення стічних вод деревообробними підприємствами | 2.2.4. Забруднення стічних вод целюлозно-паперовими підприємствами | 2.2.5. Забруднення стічних вод підприємствами мікробіологічної, харчової та легкої промисловостей | 2.2.6. Забруднення ґрунтів лісопереробними та целюлозно-паперовими підприємствами | 2.3. Енергетичне забруднення довкілля | Розділ 3. ЗАХИСТ АТМОСФЕРНОГО ПОВІТРЯ ВІД?ВИКИДІВ ПРОМИСЛОВОГО ПИЛУ | 3.1. Основні принципи та способи вилучення пилу з атмосферного повітря | 3.2. Повітряні фільтри, їхні характеристики та сфера застосування | 3.2.1. Класифікація повітряних фільтрів | 3.2.2. Масляні фільтри та сфера їх застосування | 3.2.3. Волокнисті повітряні фільтри | 3.2.4. Електричні повітряні фільтри | 3.3. Пиловловлювачі для очищення повітря від пилу на промислових підприємствах | 3.3.1. Суть пиловловлювання та його види | 3.3.2. Класифікація пиловловлювачів, характеристика та сфера застосування | 3.3.3. Сухі пиловловлювачі, їхня характеристика та сфера застосування | 3.3.4. Мокрі пиловловлювачі, їхня характеристика та сфера застосування | 3.4. Вентиляторні пиловловлювачі | 3.5. Тумановловлювачі | 3.6. Методи розрахунку рукавних пилоочисних установок | 3.6.1. Технологічний розрахунок сухих рукавних пиловловлювачів | 3.6.2. Технологічний та конструктивний розрахунки системи імпульсної регенерації рукавних фільтрів | 3.6.3. Аеродинамічний розрахунок пиловловлювачів | 3.6.4. Розрахунок корпусів і запобіжних мембран пилоочисних установок | Розділ 4. ЗАХИСТ АТМОСФЕРНОГО ПОВІТРЯ ВІД ПРОМИСЛОВИХ ВИКИДІВ ПАРО-ГАЗОПОДІБНИХ ШКІДЛИВИХ РЕЧОВИН | 4.1. Основні методи очищення атмосферного повітря від шкідливих парів і газів | 4.2. Абсорбційне очищення атмосферного повітря від шкідливих газів | 4.3. Адсорбційне очищення атмосферного повітря від шкідливих газів | 4.4. Адсорбційно-абсорбційне очищення атмосферного повітря від парів формальдегіду | 4.5. Термічна нейтралізація шкідливих газів, що викидаються в атмосферу | 4.6. Каталітичне очищення атмосферного повітря від викидів шкідливих газів | 4.7. Зниження токсичності вихлопних газів автотранспортних засобів | 4.7.1. Особливості конструкції та режимів роботи автотранспортних засобів з позиції екологічної безпеки | 4.7.2. Способи зниження токсичності вихлопних газів | 4.8. Очищення газів від оксиду вуглецю | 4.9. Очищення газів від сірководню | 4.10. Очищення газів від діоксиду сірки | 4.11. Очищення газів від оксидів азоту | 4.12. Очищення газів від аміаку | 4.13. Розсіювання промислових викидів в атмосфері | 4.14. Санітарно-захисні зони | Розділ 5. ЗАХИСТ СТІЧНИХ ВОД І ЗЕМЕЛЬНИХ РЕСУРСІВ ВІД ПРОМИСЛОВИХ ВИКИДІВ | 5.1. Основні способи очищення стічних вод | 5.2. Механічне очищення стічних вод | 5.3. Фізичне очищення стічних вод | 5.4. Фізико-механічне очищення стічних вод | 5.5. Хімічне очищення стічних вод | 5.6. Фізико-хімічне очищення стічних вод | 5.7. Біологічне очищення стічних вод | 5.8. Очищення стічних вод машинобудівних підприємств | 5.9. Очищення стічних вод від формальдегіду і фенолу на деревообробних підприємствах | 5.10. Очищення стічних вод при виробництві деревоволокнистих плит | 5.11. Очищення стічних вод целюлозно-паперових підприємств | 5.12. Утилізація та усунення осаду виробничих стічних вод | 5.13. Перспективні методи очищення атмосфери та виробничих стічних вод від шкідливих речовин | 5.14. Захист ґрунтів і земельних ресурсів від шкідливих викидів | Розділ 6. ПЕРЕРОБЛЕННЯ ТА ЗНЕШКОДЖЕННЯ ПРОМИСЛОВИХ ВІДХОДІВ ДЛЯ ПІДВИЩЕННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ДОВКІЛЛЯ | 6.1. Перероблення та знешкодження твердих відходів | 6.1.1. Джерела утворення твердих відходів та їх класифікація | 6.1.2. Утилізація виробничих відходів | 6.2. Безвідходна та маловідходна технології | 6.3. Знешкодження та перероблення радіоактивних відходів | 6.3.1. Особливості перероблення радіоактивних відходів та їхня класифікація | 6.3.2. Знешкодження та перероблення газоподібних радіоактивних речовин | 6.3.3. Знешкодження та перероблення рідких радіоактивних речовин | 6.3.4. Знешкодження та перероблення твердих радіоактивних відходів | Розділ 7. ЗАХИСТ ДОВКІЛЛЯ ВІД ЕНЕРГЕТИЧНОГО ЗАБРУДНЕННЯ НА ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВАХ | 7.1. Захист довкілля від шумового та?вібраційного забруднень | 7.1.1. Загальні поняття про шум та його параметри | 7.1.2. Загальні поняття про вібрацію та її параметри | 7.1.3. Вплив шуму та вібрації на людину й навколишнє природне середовище | 7.1.4. Нормування шуму і вібрації | 7.1.5. Джерела шуму та вібрації на промислових підприємствах | 7.1.6. Основні засоби захисту довкілля від шумового забруднення | 7.1.7. Захист довкілля від вібраційного забруднення | 7.2. Захист довкілля від електромагнітних полів | Розділ 8. ЕКОЛОГІЧНИЙ МОНІТОРИНГ | 8.1. Структура, завдання та місце моніторингу в системі керування якістю природного середовища | 8.2. Контроль стану навколишнього середовища | 8.3. Контроль викидів промислових підприємств та енергетичних установок | 8.4. Нормування викидів шкідливих речовин в?атмосферу | 8.4.1. Визначення ступеня забрудненості атмосфери | 8.4.2. Розрахунок гранично допустимих викидів шкідливих речовин в атмосферу від одиночного джерела забруднення | 8.4.3. Визначення тимчасово узгоджених викидів шкідливих речовин та їхньої концентрації в атмосфері за умов одиночного джерела забруднення | 8.4.4. Визначення висоти труби або висоти розташування витяжного каналу вентиляційної установки | 8.4.5. Розрахунок річних валових викидів шкідливих речовин в атмосферу | 8.5. Нормування шкідливих викидів у стічні води | 8.5.1. Визначення необхідного ступеня очищення виробничих стічних вод | 8.5.2. Умови спуску виробничих стічних вод | 8.6. Визначення категорії екологічної безпеки промислового підприємства | 8.7. Оцінка забруднення ґрунтів шкідливими речовинами | 8.8. Екологічна експертиза промислових об’єктів | 8.8.1. Мета та послідовність проведення екологічної експертизи | 8.8.2. Підвищення екологічної безпеки технологічних процесів та обладнання при проектуванні промислових підприємств | 8.9. Оцінювання екологічних збитків | 8.9.1. Види збитків і методи їх визначення | 8.9.2. Плата за викиди шкідливих речовин у природне середовище | Література

Автори книги Промислова екологія: навчальний посібник / С.О. Апостолюк, В.С. Джигирей. — 2-е вид., випр, і допов.

С.О. Апостолюк, В.С. Джигирей

Характеристики книги Промислова екологія: навчальний посібник / С.О. Апостолюк, В.С. Джигирей. — 2-е вид., випр, і допов.

Видавництво: «Знання»
Мова: українська
Рік: 2012
Кількість сторінок: 430
Обкдадинка: тверда
Формат: 60х90/16
Вага: 573 г.
ISBN: 978-966-346-929-4

Додати відгук

Введіть символи: *
captcha
Оновити