Телефони

044-235-49-25, 050-440-20-47

з 9:00 до 17:30 (Сб, Нд - вихідний)

Регіональна економіка: підручник / Є.П. Качан

Регіональна економіка: підручник / Є.П. Качан

69420
Немає в наявності
20 грн.
Автори: Є.П. Качан
Гриф: Затверджено МОН України
Аудиторія: для студентів економічних спеціальностей, аспірантів, викладачів вищих навчальних закладів, усіх, хто цікавиться проблемами економіки регіонів і територіального розвитку України
Видавництво: «Знання»
Мова: українська
Рік: 2011
Кількість сторінок: 670
ISBN: 978-966-346-905-8
LowCostBooks

Опис книги Регіональна економіка: підручник / Є.П. Качан

У підручнику проаналізовано і систематизовано теорії та концепції просторової організації господарства, суть та механізми реалізації державної регіональної економічної політики, основні підходи щодо пожвавлення розвитку регіонів України. Детально досліджено особливості розвитку господарства в галузевому і регіональному вимірах. Розкрито наукові засади раціонального та ефективного природокористування і природоохоронної діяльності.
Для студентів економічних спеціальностей, аспірантів, викладачів вищих навчальних закладів, усіх, хто цікавиться проблемами економіки регіонів і територіального розвитку України.

Зміст книги Регіональна економіка: підручник / Є.П. Качан

Передмова | Частина І.ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ РЕГІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ | Розділ 1.Предмет, методи і завдання навчальної дисципліни “Регіональна економіка”. Теорії та концепції регіональної економіки і просторової організації господарства | 1.1. Джерела походження та напрями формування науки про регіони і територіальну організацію господарства (економіки) | 1.2. Предмет і об’єкти дослідження, мета, завдання й методи сучасної регіональної економіки | 1.3. Теорії та концепції регіональної економіки | 1.3.1. Зарубіжні теорії та концепції регіональної економіки і просторової організації господарства | 1.3.2. Концепції й теорії територіальної організації господарств | Розділ 2. Закономірності, принципи і чинники розміщення продуктивних сил та формування економіки регіонів | 2.1. Економічні закони суспільного розвитку і закономірності РПС, їх об’єктивний характер | 2.2. Сучасні процеси глобалізації та регіоналізації, їх взаємозв’язок | 2.3. Диференціація регіонів за рівнем економічного розвитку | 2.4. Основні закономірності розміщення продуктивних сил | 2.5. Принципи розміщення продуктивних сил | 2.6. Чинники розміщення продуктивних сил | 2.7. Основні напрями подальшого розвитку продуктивних сил України | Розділ 3. Наукові методи аналізу та обґрунтування просторової організації господарства й економічного розвитку регіонів | 3.1. Наукові методи аналізу просторової організації господарства | 3.1.1. Загальнонаукові методи дослідження | 3.1.2. Спеціальні методи дослідження | 3.2. Методи аналізу соціально-економічного розвитку регіонів (регіональна діагностика) | 3.2.1. Методи і показники, за якими оцінюється рівень розвитку регіонів | 3.2.2. Методи визначення спеціалізації, комплексності та ефективності регіонального розвитку | 3.3. Методи прогнозування розміщення продуктивних сил та економіки регіонів | 3.4. Районне планування | Розділ 4. Регіон у системі територіального поділу праці | 4.1. Поняття про регіон | 4.2. Територіальний поділ праці й територіальна організація господарства | 4.3. Види економічних регіонів. Проблеми типології | 4.4. Структура економічного регіону | 4.5. Проблемні регіони та їх типологія | 4.6. Регіони зі спеціальним режимом інвестування — спеціальні економічні зони | Розділ 5. Економічне районування й територіальна організація господарства | 5.1. Економічне районування: поняття, суть, види й основні ознаки | 5.2. Принципи і чинники економічного районування | 5.3. Еволюція економічного районування. Інтегральне районування | 5.4. Показники, що характеризують спеціалізаціюі комплексний розвиток економічних районів | 5.5. Проблеми реформування адміністративно-територіального устрою та економічного районування України | Розділ 6. Сутність, мета і завдання регіональної економічної політики | 6.1. Державна регіональна економічна політика: поняття, суть | 6.2. Суб’єкти й об’єкти державної регіональної економічної політики | 6.3. Принципи та мета державної регіональної економічної політики | 6.4. Завдання державної регіональної економічної політики | 6.5. Управління регіональним розвитком | 6.6. Механізм реалізації регіональної економічної політики | Частина ІІ. РОЗВИТОК І РОЗМІЩЕННЯ ПРОДУКТИВНИХ СИЛ | Розділ 7. Економічний потенціал України | 7.1. Населення і трудовий потенціал України | 7.2. Природно-ресурсний потенціал України | 7.3. Виробничий потенціал | 7.4. Науковий потенціал: суть, структура, динаміка | Розділ 8. Господарський комплекс України, особливості структури і трансформації в ринкових умовах | 8.1. Зміст понять “господарство”, “національна економіка”, “економічна система” | 8.2. Показники розвитку національної економіки та економічного розвитку країн | 8.3. Структура господарства | Розділ 9. Міжгалузеві господарські комплекси та регіональні особливості їх розвитку й розміщення | 9.1. Паливно-енергетичний комплекс | 9.2. Металургійний комплекс України | 9.3. Машинобудівний комплекс | 9.4. Хіміко-лісовий комплекс України | 9.5. Будівельний комплекс | 9.6. Агропромисловий комплекс України | 9.7. Легка промисловість України | 9.8. Соціальний комплекс України | 9.9. Транспортний комплекс і зв’язок | Розділ 10. Міжнародні економічні зв’язки України, її інтеграція в європейські та інші світові структури | 10.1. Роль зовнішньоекономічних зв’язків в умовах сучасної глобалізації і регіоналізації економіки світу | 10.2. Основні форми міжнародних економічних зв’язків | 10.3. Зовнішньоторговельний баланс країни | 10.4. Зовнішньоторговельний баланс послуг | 10.5. Членство України в СОТ, його переваги та недоліки | 10.6. Міжнародні фінансово-кредитні відносини України | 10.7. Іноземне інвестування та його види | 10.8. Роль трудових міграцій в інвестуванні економіки | 10.9. Вивезення капіталу з України і роль офшорних зон | 10.10. Роль спільних підприємств і спеціальних економічних зон у формуванні економіки України | 10.11. Інноваційні зв’язки України та їх форми | 10.12. Сфера інформаційних послуг | 10.13. Туристично-рекреаційні послуги | 10.14. Інтеграція України у міжнародні організації | 10.15. Співробітництво України з країнами СНД | Розділ 11. Фактори сталого розвитку | 11.1. Сталий розвиток: екологія та економічний прогрес | 11.2. Розвиток і довкілля. Вигоди від екологічно орієнтованих дій | 11.3. Зміст поняття сталого розвитку | 11.4. Методичні підходи до розробки індикаторів стійкого розвитку | 11.5. Типологія індикаторів сталого розвитку: індикатори руху, стану і реакції | 11.6. Інтегральні показники сталого розвитку | 11.7. Пріоритети збалансованого розвитку України | Частина ІІІ. ЕКОНОМІКА РЕГІОНІВ | Розділ 12. Економіка України як єдність регіональних соціально-економічних систем | 12.1. Просторові відмінності соціально-економічного розвитку України | 12.2. Типологія регіонів України за рівнем і особливостями розвитку | Розділ 13. Економіка регіонів України: стан і перспективи розвитку | 13.1. Столичний економічний район | 13.2. Донецький економічний район | 13.3. Придніпровський економічний район | 13.4. Північно-Східний економічний район | 13.5. Причорноморський економічний район | 13.6. Карпатський економічний район | 13.7. Подільський економічний район | 13.8. Центральний економічний район | 13.9. Волинський економічний район (Північно-Західний) | Частина ІV. ЕКОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ПРОСТОРОВОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ГОСПОДАРСТВА | Розділ 14. Наукові засади раціонального природокористування | 14.1. Природокористування і його ресурсні, економічні, соціальні та екологічні аспекти | 14.2. Сучасні концепції взаємодії людини і навколишнього середовища | 14.3. Основні форми, обсяги і наслідки антропогенного впливу на навколишнє середовище | 14.4. Екологія як основа гармонізації відносин суспільства і природи | 14.5. Система управління екологічною безпекою в Україні | 14.6. Загальні функції державної системи екологічного управління | 14.7. Спеціальні функції державного екологічного управління | Розділ 15. Екологічний моніторинг і система екологічної інформації | 15.1. Поняття про екологічний моніторинг | 15.2. Суб’єкти екологічного моніторингу в Україні | 15.3. Види екологічного моніторингу довкілля |15.4. Перспективи розвитку екологічного моніторингу довкілля в Україні | Розділ 16. Економічний механізм природокористування та охорони навколишнього природного середовища | 16.1. Економічні засади природокористування та охорони довкілля | 16.2. Економічне оцінювання природних ресурсів | 16.3. Платежі і збори за використання природних ресурсів, забруднення навколишнього природного середовища та інші шкідливі впливи на довкілля | 16.4. Податкова екологічна політика та екологічні інструменти митної політики держави | 16.5. Система штрафних санкцій за порушення вимог екологічного законодавства | 16.6. Надання субсидій, дотацій, грандів і премій на природоохоронні цілі | 16.7. Цінові інструменти в контексті розвитку економічного механізму природокористування | 16.8. Екосистемні виплати і відшкодування | 16.9. Екологічне страхування | 16.10. Фонди охорони навколишнього природного середовища | Розділ 17. Економічна та соціальна ефективність здійснення природоохоронних заходів | 17.1. Поняття про оцінювання екологічних результатів економічної діяльності | 17.2. Показники загальної економічної ефективності природоохоронних заходів | 17.3. Порівняльна економічна ефективність природоохоронних затрат та економічних результатів природоохоронних заходів | Розділ 18. Світовий досвід і міжнародне співробітництво у сфері охорони навколишнього природного середовища | 18.1. Поняття і структура екологічної політики | 18.2. Міжнародна діяльність у галузі охорони довкілля | 18.3. Участь України у міжнародному співробітництві в галузі охорони довкілля | Додатки | Додаток 1. Формули обчислення основних техніко-економічних показників | Додаток 2. Приклад розрахункової моделі міжгалузевого балансу | Додаток 3. Формалізована модель закритої транспортної задачі | Додаток 4. Приклад оцінки варіантів розміщення підприємства | Додаток 5. Методика оцінювання еколого-економічної ефективності проектів нового будівництва | Додаток 6. Коефіцієнти природного приросту населення по областях України | Додаток 7. Національний склад населення України | Додаток 8. Мовний склад населення України | Додаток 9. Динаміка зайнятості населення в усіх сферах економічної діяльності по регіонах України | Додаток 10. Зведений баланс трудових ресурсів | Додаток 11. Економічні показники виробництва основних видів сільськогосподарської продукції | Додаток 12. Динаміка виробництва основних продуктів харчування, напоїв та тютюнових виробів | Додаток 13. Споживання продуктів харчування в Україні

Автори книги Регіональна економіка: підручник / Є.П. Качан

Є.П. Качан

Характеристики книги Регіональна економіка: підручник / Є.П. Качан

Видавництво: «Знання»
Мова: українська
Рік: 2011
Кількість сторінок: 670
Обкладинка: тверда
Формат: 60х90/16
Вага: 810 г.
ISBN: 978-966-346-905-8

Додати відгук

Введіть символи: *
captcha
Оновити