Телефони

044-235-49-25, 050-440-20-47

з 9:00 до 17:30 (Сб, Нд - вихідний)

Управління діяльністю організаційно-виробничих систем: навчальний посібник / Й.М. Петрович

Управління діяльністю організаційно-виробничих систем: навчальний посібник / Й.М. Петрович

70050
Немає в наявності
20 грн.
Автори: Й.М. Петрович
Гриф: рекомендовано МОН України
Аудиторія: для студентів вищих навчальних закладів
Видавництво: «Знання»
Мова: українська
Рік: 2013
Кількість сторінок: 510
ISBN: 978-617-07-0081-0
LowCostBooks

Опис книги Управління діяльністю організаційно-виробничих систем: навчальний посібник / Й.М. Петрович

У навчальному посібнику узагальнено вітчизняний і зарубіжний досвід управління діяльністю організаційно-виробничих систем у ринкових умовах господарювання. Чільне місце відведено теоретичним засадам їх формування і функціонування, особливий акцент зроблено на висвітленні проблемних питань управління інноваційною, виробничою, постачальницькою та збутовою діяльністю. Розглянуто проблемні питання управління процесами адаптації, диверсифікації, конверсії та перепрофілювання діяльності організаційно-виробничих систем. Актуалізації й пере­вірці засвоєння матеріалу сприятимуть вміщені в посібнику контрольні запитання та тести.
Для студентів вищих навчальних закладів, які опановують економічні спеціальності освітньо-кваліфікаційного рівня “магістр”, а також для студентів технічних спеціальностей, слухачів закладів підвищення кваліфікації, аспірантів, економістів і мене­джерів, освітян та науковців, яких цікавлять сучасні проблеми управління.

Зміст книги Управління діяльністю організаційно-виробничих систем: навчальний посібник / Й.М. Петрович

ПЕРЕДМОВА | Частина I. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ І ФУНКЦІОНУВАННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ВИРОБНИЧИХ СИСТЕМ | Розділ 1. Організація як складна виробнича система і об’єкт управління | 1.1. Системна характеристика організацій | 1.2. Структура й функціонування організацій як організаційно-виробничих систем | 1.3. Закони організування й розвитку організаційно-виробничих систем | 1.4. Взаємодія організаційно-виробничої системи і зовнішнього середовища | 1.4.1. Характеристика найважливіших чинників середовища прямого впливу на організацію | 1.4.2. Характеристика найважливіших чинників зовнішнього середовища непрямого (опосередкованого) впливу на організацію | 1.5. Взаємодія організаційно-виробничої системи і людини | 1.5.1. Модель взаємодії людини й організаційного оточення | 1.5.2. Процеси встановлення взаємодії людини й організаційного оточення | Запитання для самоконтролю | Тести для перевірки знань | Розділ 2. Організаційно-виробнича система як засіб досягнення цілей і спосіб об’єднання людей | 2.1. Загальні передумови об’єднання людей в організаційно-виробничих системах, їх ціль і завдання | 2.1.1. Ціль, засіб та результат | 2.1.2. Місія, ціль, завдання | 2.1.3. Індивідуальні та організаційні цілі | 2.2. Функції й типи цілей організаційно-виробничих систем та вимоги до них | 2.2.1. Типи цілей організаційно-виробничих систем | 2.2.2. Вимоги до цілей організаційно-виробничих систем | 2.3. Встановлення цілей і управління за цілями в організаційно-виробничих системах | 2.3.1. Встановлення індивідуальних цілей в організаційно-виробничих системах та управління за цілями для окремого індивіда | 2.3.2. Встановлення групових цілей та модель управління за цілями для робочої групи | 2.3.3. Встановлення цілей у моделі управління за цілями для всієї організації | 2.4. Узгодження цілей в організаційно-виробничих системах | Запитання для самоконтролю | Тести для перевірки знань | Розділ 3. Управління основними видами діяльності організаційно-виробничих систем | 3.1. Основна діяльність організаційно-виробничих систем та її найважливіші напрями | 3.2. Удосконалення управління основною діяльністю організаційно-виробничих систем | 3.2.1. Найважливіші проблеми менеджменту основної діяльності в Україні | 3.2.2. Адаптація управління основною діяльністю організацій до ринку | 3.3. Вирішення проблемних завдань у процесі управління основними видами діяльності організаційно-виробничих систем | Запитання для самоконтролю | Тести для перевірки знань | Частина II. УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ВИРОБНИЧИХ СИСТЕМ | Розділ 4. Інноваційний розвиток організаційно-виробничих систем | 4.1. Концептуальні засади інноваційного розвитку і діяльності організаційно-виробничих систем | 4.2. Перетворення досягнень науково-технічного прогресу і науково-технічної революції на інновації | 4.3. Життєвий цикл інновацій | 4.4. Класифікація інновацій та їх роль в організуванні управління діяльністю організаційно-виробничих систем | 4.5. Реінжиніринг як важливий напрям інноваційної діяльності сучасних організаційно-виробничих систем | Запитання для самоконтролю | Тести для перевірки знань | Розділ 5. Управління оновленням продукції й техніко-технологічної бази організаційно-виробничої системи | 5.1. Суть та організаційні форми оновлення продукції організаційно-виробничих систем | 5.2. Ринкова орієнтація розроблення нового продукту | 5.3. Техніко-технологічна база організаційно-виробничих систем та її постійне вдосконалення | 5.4. Оновлення техніко-технологічної бази організаційно-виробничих систем за допомогою технічного переозброєння й модернізації | Запитання для самоконтролю | Тести для перевірки знань | Частина III. УПРАВЛІННЯ ВИРОБНИЧОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ВИРОБНИЧИХ СИСТЕМ | Розділ 6. Система управління виробництвом організаційно-виробничих систем | 6.1. Цілі та завдання управління виробництвом | 6.2. Принципи і процес управління виробництвом | 6.3. Функції управління виробництвом | 6.4. Елементи системи управління виробництвом | 6.5. Організаційна структура управління виробництвом | 6.6. Інформаційне забезпечення системи управління виробництвом | 6.7. Організування управління виробництвом | Запитання для самоконтролю | Тести для перевірки знань | Розділ 7. Стратегічне управління виробництвом організаційно-виробничої системи на основі розроблення та реалізації економічної стратегії | 7.1. Поняття економічної стратегії організаційно-виробничої системи і виробництва | 7.2. Локальні виробничі цілі економічної стратегії підприємства | 7.3. Основні складові економічної стратегії та її формування | 7.4. Стратегічне управління організаційно-виробничою системою на основі економічної стратегії | Запитання для самоконтролю | Тести для перевірки знань | Розділ 8. Управління використанням виробничої потужності організаційно-виробничих систем | 8.1. Виробнича потужність організаційно-виробничої системи та її види | 8.2. Чинники, що впливають на величину та рівень використання потужностей організаційно-виробничих систем | 8.3. Обчислення величини виробничої потужності організаційно-виробничої системи | 8.4. Оцінювання використання потужностей організаційно-виробничих систем | 8.5. Поетапне управління формуванням виробничої потужності організаційно-виробничої системи | 8.6. Закріплення за управлінським апаратом організаційно-виробничої системи функцій і важелів управління використанням виробничої потужності | 8.7. Програмно-цільове планування поліпшення використання виробничої потужності організаційно-виробничої системи | 8.8. Організаційно-економічний механізм використання виробничих потужностей організаційно-виробничих систем | Запитання для самоконтролю | Тести для перевірки знань | Частина IV. УПРАВЛІННЯ ДІЯЛЬНІСТЮ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ВИРОБНИЧИХ СИСТЕМ В УМОВАХ ДИНАМІЧНОГО РИНКОВОГО СЕРЕДОВИЩА | Розділ 9. Управління процесами адаптації організаційно-виробничих систем | 9.1. Суть, мета і завдання адаптації організаційно-виробничих систем до змін зовнішнього середовища | 9.2. Організаційні передумови управління процесом адаптації організаційно-виробничих систем та його ресурсне забезпечення | 9.3. Визначення пріоритетів, критеріїв і показників оцінювання ефективності управління процесом адаптації організаційно-виробничих систем до змін зовнішнього середовища | 9.4. Управління процесами адаптації організаційно-виробничих систем до змін зовнішнього середовища | 9.5. Формування мотиваційного механізму управління процесом адаптації організаційно-виробничих систем | Запитання для самоконтролю | Тести для перевірки знань | Розділ 10. Управління диверсифікацією організаційно-виробничих систем | 10.1. Поняття диверсифікації та її види | 10.2. Передумови і критерії диверсифікації діяльності організаційно-виробничих систем | 10.3. Вплив зовнішніх і внутрішніх чинників на диверсифікацію організаційно-виробничих систем | 10.4. Принципи організування діяльності та вдосконалення управління диверсифікованими організаційно-виробничими системами | 10.5. Характеристика стратегій диверсифікації | 10.5.1. Стратегія входження в нову галузь | 10.5.2. Стратегія диверсифікації у споріднені галузі | 10.5.3. Стратегія диверсифікації у неспоріднені галузі | 10.5.4. Стратегія згортання і ліквідації | 10.5.5. Стратегія реструктурування, відновлення й економії | 10.5.6. Стратегія транснаціональної диверсифікації | 10.6 Вибір та обґрунтування варіанта диверсифікації діяльності організаційно-виробничих систем | Запитання для самоконтролю | Тести для перевірки знань | Розділ 11. Управління процесами конверсії та перепрофілювання діяльності організаційно-виробничих систем | 11.1. Концептуальні засади здійснення конверсії | 11.2. Оганізаційні особливості здійснення конверсії в Україні та використання досвіду зарубіжних країн | 11.3. Управління розвитком діяльності конверсійних підприємств у ринкових умовах господарювання | 11.4. Управління процесом перепрофілювання діяльності організаційно-виробничих систем | 11.4.1. Управління гнучкістю профілю виробничої системи | 11.4.2. Управління перспективним розвитком продукції | 11.4.3. Управління перспективним розвитком технічних і технологічних ресурсів | 11.4.4. Управління перспективним розвитком кадрового потенціалу організаційно-виробничих систем | 11.4.5. Управління перспективним розвитком інформаційних і програмно-алгоритмічних ресурсів | 11.4.6. Управління перспективним розвитком просторових ресурсів | 11.4.7. Управління перспективним розвитком організаційно-виробничої структури системи | Запитання для самоконтролю | Тести для перевірки знань | Частина V. УПРАВЛІННЯ ПОСТАЧАЛЬНИЦЬКОЮ ТА МАРКЕТИНГОВО-ЗБУТОВОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ВИРОБНИЧИХ СИСТЕМ | Розділ 12. Управління матеріально-технічним забезпеченням діяльності організаційно-виробничих систем | 12.1. Роль і завдання матеріально-технічного постачання в діяльності організаційно-виробничих систем | 12.2. Принципи управління матеріально-технічним постачанням організаційно-виробничих систем | 12.3. Структура і функції служб матеріально-технічного постачання організаційно-виробничих систем | 12.4. Організування поставок матеріально-технічних ресурсів для забезпечення господарської діяльності організаційно-виробничих систем | 12.5. Вибір постачальника матеріально-технічних ресурсів | 12.5.1. Одержання і оцінка пропозицій від потенційних постачальників | 12.5.2. Основні критерії вибору постачальника | Запитання для самоконтролю | Тести для перевірки знань | Розділ 13. Управління маркетингово-збутовою діяльністю організаційно-виробничих систем | 13.1. Суть, завдання та економічне значення збутової діяльності організаційно-виробничих систем | 13.2. Використання маркетингового інструментарію в організуванні збуту | 13.3. Принципи, методи та форми організування збутової діяльності організаційно-виробничих систем | 13.4. Канали розподілу та їхня характеристика | 13.5. Інформаційне забезпечення системи збуту | 13.6. Ефективність управління збутовою діяльністю організаційно-виробничих систем | Запитання для самоконтролю | Тести для перевірки знань | Частина VI. УПРАВЛІННЯ РЕЗУЛЬТАТИВНІСТЮ ТА ЕФЕКТИВНІСТЮ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ВИРОБНИЧИХ СИСТЕМ | Розділ 14. Результативність діяльності організаційно-виробничих систем | 14.1. Суть та значення результативності діяльності організаційно-виробничих систем | 14.2. Оцінювання результативності діяльності організаційно-виробничих систем | 14.3. Контроль і регулювання продуктивності функціонування організаційно-виробничих систем | 14.4. Управління продуктивністю організаційно-виробничих систем | Запитання для самоконтролю | Тести для перевірки знань | Розділ 15. Ефективність діяльності організаційно-виробничих систем | 15.1. Суть і значення ефективності діяльності організаційно-виробничих систем | 15.2. Вимірювання ефективності діяльності організаційно-виробничих систем | 15.3. Резерви та шляхи підвищення ефективності діяльності організаційно-виробничих систем | 15.3.1. Ресурсні резерви | 15.3.2. Організаційно-технологічні резерви та резерви підвищення якості продукції | 15.3.3. Резерви поліпшення основних результатів діяльності організаційно-виробничих систем | Запитання для самоконтролю | Тести для перевірки знань | СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

Автори книги Управління діяльністю організаційно-виробничих систем: навчальний посібник / Й.М. Петрович

Й.М. Петрович

Характеристики книги Управління діяльністю організаційно-виробничих систем: навчальний посібник / Й.М. Петрович

Видавництво: «Знання»
Мова: українська
Рік: 2013
Кількість сторінок: 510
Обкладинка: тверда
Формат: 60х90/16
Вага: 636 г.
ISBN: 978-617-07-0081-0

Додати відгук

Введіть символи: *
captcha
Оновити