Телефони

044-235-49-25, 050-440-20-47

з 9:00 до 17:30 (Сб, Нд - вихідний)

Вища математика. Теорія наукових досліджень у фармації і медицині: підручник / Е.І. Личковський, П.Л. Свердан

Вища математика. Теорія наукових досліджень у фармації і медицині: підручник / Е.І. Личковський, П.Л. Свердан

68532
Немає в наявності
50 грн.
Автори: Е.І. Личковський, П.Л. Свердан
Гриф: затверджено МОН України
Аудиторія: для студентів, аспірантів, науковців у галузі фармації, медицини, біології, хімії, соціології, комерції та промислових технологій
Видавництво: «Знання»
Мова: українська
Рік: 2012
Кількість сторінок: 476
ISBN: 978-966-346-999-7
LowCostBooks

Опис книги Вища математика. Теорія наукових досліджень у фармації і медицині: підручник / Е.І. Личковський, П.Л. Свердан

У підручнику викладено теорію і практику наукових досліджень: математичне моделювання, планування експерименту, оцінювання та статистичну перевірку гіпотез, дисперсійний, кореляційний та регресійний аналіз, аналіз рядів динаміки, лінійне програмування, теорію систем масового обслуговування, аналіз експертних оцінок. Значна увага приділена практиці розв’язання типових задач, аналізу та графічному представленню результатів. Подано завдання для самоконтролю, вправи для аудиторної та домашньої роботи, а також довідкові матеріали.
Для студентів, аспірантів, науковців у галузі фармації, медицини, біології, хімії, соціології, комерції та промислових технологій.

Зміст книги Вища математика. Теорія наукових досліджень у фармації і медицині: підручник / Е.І. Личковський, П.Л. Свердан

ПЕРЕДМОВА | Розділ 1. АНАЛІЗ ВАРІАЦІЙНИХ РЯДІВ | 1.1. Генеральна та вибіркова сукупності | 1.2. Дискретний варіаційний ряд | 1.3. Емпірична функція розподілу для дискретної ознаки | 1.4. Інтервальний варіаційний ряд | 1.5. Емпірична функція щільності розподілу | 1.6. Емпірична функція розподілу неперервної ознаки | Вправи | Розділ 2. ОЦІНЮВАННЯ ПАРАМЕТРІВ РОЗПОДІЛУ ДОСЛІДЖУВАНОЇ ОЗНАКИ | 2.1. Поняття статистичного оцінювання | 2.2. Точкові оцінки характеристик розподілу | 2.3. Вірогідний проміжок для математичного сподівання нормально розподіленої ознаки при відомій дисперсії | 2.4. Вірогідний проміжок для математичного сподівання нормально розподіленої ознаки з невідомою дисперсією | 2.5. Вірогідний проміжок для дисперсії нормально розподіленої ознаки | 2.6. Вірогідний проміжок для частки | 2.7. Оцінювання випадкової похибки сукупності вимірювань | 2.7.1.Оцінювання випадкової похибки сукупності прямих вимірювань | 2.7.2. Оцінювання випадкової похибки сукупності опосередкованих вимірювань | Вправи | Розділ 3. СТАТИСТИЧНА ПЕРЕВІРКА ГІПОТЕЗ | 3.1.Основні засади статистичної перевірки гіпотез | 3.2. Перевірка вибірки на однорідність і виявлення промахів серед дослідних даних | 3.3. Перевірка методу аналізу на наявність систематичної помилки | 3.3.1. Дисперсія методу відома й дорівнює | 3.3.2. Дисперсія методу невідома | 3.4. Порівняння нового методу аналізу зі стандартним за відтворюваністю | 3.5. Вплив дії фактора на зміщення центра розподілу ознаки | 3.6. Аналіз дихотомічних спостережень | 3.7. Критерій знаків | 3.7.1. Перевірка гіпотези про зміщення ознаки відносно стандарту | 3.7.2. Перевірка гіпотези про зміщення ознаки під дією фактора | Вправи | Розділ 4. СТАТИСТИЧНА ПЕРЕВІРКА ГІПОТЕЗ ПРО РІВНІСТЬ ПАРАМЕТРІВ НЕЗАЛЕЖНИХ НОРМАЛЬНИХ СУКУПНОСТЕЙ | 4.1. Загальна схема перевірки гіпотез | 4.2. Перевірка статистичної гіпотези про рівність дисперсій двох нормальних сукупностей | 4.2.1. Двостороння критична область | 4.2.2. Одностороння критична область | 4.3. Перевірка гіпотези про рівність центрів розподілу двох незалежних нормальних сукупностей при великих вибірка | 4.3.1. Двостороння критична область | 4.3.2. Одностороння критична область | 4.4. Перевірка гіпотези про рівність центрів розподілу двох незалежних нормальних сукупностей при малих вибірках, коли дисперсії сукупностей вважаються однаковими | 4.4.1. Двостороння критична область | 4.4.2. Одностороння критична область | 4.5. Перевірка гіпотези про рівність центрів розподілу двох незалежних нормальних сукупностей, коли їх дисперсії невідомі і не вважаються однаковими | 4.6. Перевірка гіпотези про рівність центрів розподілу двох спряжених сукупностей | 4.7. Порівняння двох часток | 4.8. Перевірка гіпотези про сукупну рівність дисперсій багатьох незалежних нормальних сукупностей | 4.8.1. Критерій Бартлетта | 4.8.2. Критерій Кочрена | 4.9. Перевірка гіпотези про сукупну рівність центрів розподілу багатьох нормальних сукупностей | Вправи | Розділ 5. КРИТЕРІЇ УЗГОДЖЕНОСТІ ЗАКОНІВ РОЗПОДІЛУ ДОСЛІДЖУВАНИХ ОЗНАК | 5.1. Критерій згоди Пірсона | 5.1.1. Критерій Пірсона для дискретних ознак | 5.1.2. Критерій Пірсона для неперервних ознак | 5.2. Критерій згоди Колмогорова — Смірнова | 5.3. Критерій згоди Мізеса — Смірнова | 5.4. Критерій згоди Колмогорова — Смірнова для двох сукупностей | Вправи | Розділ 6. ОДНОФАКТОРНИЙ ДИСПЕРСІЙНИЙ АНАЛІЗ | 6.1. Основні поняття дисперсійного аналізу | 6.2. Однофакторний дисперсійний аналіз. Параметрична модель (модель І) | 6.3. Методи сукупних порівнянь середніх | 6.3.1. Метод Тьюкі | 6.3.2. Метод Шеффе | 6.3.3. Множинний t-метод | 6.4. Однофакторний дисперсійний аналіз. Модель компонент дисперсії (модель ІІ) | Вправи | Розділ 7. АНАЛІЗ ВЗАЄМОЗВ’ЯЗКУ МІЖ ОЗНАКАМИ | 7.1. Статистичний зв’язок між неперервними ознаками | 7.2. Кореляційна залежність | 7.3. Емпірична лінія регресії | 7.4. Коефіцієнт кореляції | 7.5. Оцінка коефіцієнта кореляції | 7.6. Аналіз незалежності двох дискретних ознак | 7.7. Коефіцієнт спряженості дискретних ознак | 7.8. Аналіз однорідності дії фактора на дискретну ознаку | 7.8.1. Загальний розгляд аналізу | 7.8.2. Порівняння дії двох лікарських препаратів | Вправи | Розділ 8. ОДНОФАКТОРНИЙ РЕГРЕСІЙНИЙ АНАЛІЗ | 8.1. Точкове оцінювання параметрів лінійної регресії методом найменших квадратів | 8.2. Перевірка гіпотези про наявність лінійного кореляційного зв’язку | 8.3. Інтервальні оцінки параметрів лінійної регресії та лінії регресії | 8.4. Порівняння двох лінійних рівнянь регресії | Вправи | Розділ 9. КРИВОЛІНІЙНІ МОДЕЛІ РЕГРЕСІЇ | 9.1. Перевірка адекватності лінійної моделі | 9.2. Загальний розгляд криволінійних моделей регресії | 9.3. Поліномна функція регресії | 9.4. Логарифмічна функція регресії | 9.5. Експонентна функція регресії | 9.6. Гіперболічна функція регресії | Вправи | Розділ 10. РЯДИ ДИНАМІКИ | 10.1. Класифікація часових рядів | 10.2. Середній рівень ряду динаміки | 10.3. Показники порівняння рівнів часового ряду | 10.4. Автокореляція | 10.5. Емпіричні методи встановлення тренда ряду динаміки | 10.5.1. Вирівнювання часового ряду шляхом усереднення | 10.5.2. Експонентне вирівнювання | 10.6. Аналітичне моделювання тренда | 10.7. Автокореляція відхилень від тренда | Вправи | Розділ 11. ЛІНІЙНЕ ПРОГРАМУВАННЯ | 11.1. Задачі оптимізації | 11.2. Системи лінійних нерівностей | 11.3. Задачі лінійного програмування | 11.4. Двоїсті задачі лінійного програмування | 11.5. Поняття про теорію гри | Вправи | Розділ 12. ТЕОРІЯ МАСОВОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ | 12.1. Загальна структура системи обслуговування | 12.2. Простий потік замовлень | 12.3. Закон розподілу проміжку часу між двома послідовними замовленнями простого потоку | 12.4. Експонентний розподіл часу обслуговування і часу очікування в черзі | 12.5. Стаціонарний режим системи обслуговування | 12.5.1. Система обслуговування з необмеженою чергою | 12.5.2. Система обслуговування з відмовленням | 12.5.3. Система обслуговування з обмеженою чергою | Розділ 13. АНАЛІЗ ЕКСПЕРТНИХ ОЦІНОК | 13.1. Шкали вимірювань | 13.2. Ранжування показників | 13.3. Коефіцієнт кореляції Cпірмена | 13.4. Ранжування об’єктів багатьма експертами | 13.5. Поєднані ранги | 13.6. Коефіцієнт конкордації. Аналіз значущості конкордації | 13.7. Непараметричні критерії | 13.8. Критерій Уїлкоксона | Розділ 14. АНАЛІЗ БАГАТОФАКТОРНИХ ПЛАНІВ ЕКСПЕРИМЕНТУ | 14.1. Двофакторний дисперсійний аналіз | 14.2. Двофакторний план з повторюваннями. Параметрична модель | 14.2.1. План експерименту | 14.2.2. Модель дисперсійного аналізу | 14.2.3. Формулювання статистичних гіпотез | 14.2.4. Аналіз мінливості ознаки | 14.2.5. Критерії перевірки гіпотез | 14.2.6. Висновки перевірки статистичних гіпотез | 14.3. Двофакторний план з повторюваннями. Модель компонент дисперсії | 14.4. Двофакторний план з повторюваннями. Мішана модель | 14.5. Двофакторний план без повторювань. Параметрична модель | 14.5.1. План експерименту | 14.5.2. Модель дисперсійного аналізу | 14.5.3. Формулювання статистичних гіпотез і задання рівня значущості | 14.5.4. Аналіз мінливості ознаки | 14.5.5. Критерії перевірки гіпотез | 14.5.6. Перевірка статистичних гіпотез | 14.5.7. Перевірка адитивності моделі | 14.6. Двофакторний план без повторювань. Модель компонент дисперсії | 14.7. Двофакторний план без повторювань. Мішана модель | 14.8. Двофакторний дисперсійний аналіз. Ієрархічна класифікація | 14.8.1. План експерименту | 14.8.2. Модель дисперсійного аналізу | 14.8.3. Формулювання гіпотез | 14.8.4. Аналіз мінливості ознаки | 14.8.5. Критерії перевірки гіпотез | 14.8.6. Перевірка статистичних гіпотез | 14.9. Коваріаційний аналіз (anacova) | 14.10. Трифакторний дисперсійний аналіз. План латинських квадратів | Вправи | ЛІТЕРАТУРА | ДОДАТОК

Автори книги Вища математика. Теорія наукових досліджень у фармації і медицині: підручник / Е.І. Личковський, П.Л. Свердан

Е.І. Личковський, П.Л. Свердан

Характеристики книги Вища математика. Теорія наукових досліджень у фармації і медицині: підручник / Е.І. Личковський, П.Л. Свердан

Видавництво: «Знання»
Мова: українська
Рік: 2012
Кількість сторінок: 476
Обкладинка: тверда
Формат: 60х90/16
Вага: 784 г.
ISBN: 978-966-346-999-7

Додати відгук

Введіть символи: *
captcha
Оновити