Телефони

044-235-49-25, 050-440-20-47

з 9:00 до 17:30 (Сб, Нд - вихідний)

Звітність підприємств: навчальний посібник +компакт-диск / Г.М. Давидов, Н.С. Шалімова. — 2-е вид., стер.

Звітність підприємств: навчальний посібник +компакт-диск / Г.М. Давидов, Н.С. Шалімова. — 2-е вид., стер.

70310
Немає в наявності
20 грн.
Автори: Г.М. Давидов, Н.С. Шалімова
Гриф: рекомендовано МОН України
Аудиторія: для студентів, аспірантів, викладачів економічних спеціальностей, науковців, а також бухгалтерів, економістів, управлінський персонал
Видавництво:  «Знання»
Мова: українська
Рік: 2011
Кількість сторінок: 623
ISBN: 978-966-346-941-6
LowCostBooks

Опис книги Звітність підприємств: навчальний посібник +компакт-диск / Г.М. Давидов, Н.С. Шалімова. — 2-е вид., стер.

У посібнику розкриваються місце та функції звітності у системі економічної інформації, її склад, концептуальні основи фінансової звітності, система її нормативного регулювання, класифікація користувачів звітності, вимоги до якості інформації, базові принципи формування звітності, напрями її стандартизації та гармонізації, зміст і призначення всіх компонентів фінансової звітності, методика складання звітних форм. Значна увага приділяється особливим процедурам при формуванні фінансової звітності (виправлення помилок, внесення змін до правил ведення обліку, врахування подій після дати балансу та впливу інфляції, оцінка управлінським персоналом дотримання принципу безперервності діяльності), порядку складання консолідованої фінансової звітності. Викладений матеріал узагальнює вітчизняний досвід формування фінансової звітності у порівнянні з принципами та методами, передбаченими у міжнародних стандартах фінансової звітності. В окремому розділі висвітлюються призначення, склад і порядок подання статистичної та податкової звітності. На компакт-диску вміщено додатки, у яких наведено форми звітності підприємств.
Розраховано на студентів, аспірантів, викладачів економічних спеціальностей, науковців, а також бухгалтерів, економістів, управлінський персонал.

Зміст книги Звітність підприємств: навчальний посібник +компакт-диск / Г.М. Давидов, Н.С. Шалімова. — 2-е вид., стер.

Розділ 1. ЗВІТНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВ У СИСТЕМІ ЕКОНОМІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ | 1.1. Мета та завдання звітності в умовах ринкового середовища | 1.2. Користувачі звітності та їх інформаційні потреби | Розділ 2. ГАРМОНІЗАЦІЯ І СТАНДАРТИЗАЦІЯ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ | 2.1. Світові системи (моделі) бухгалтерського обліку та фінансової звітності | 2.2. Стандартизація бухгалтерського обліку та фінансової звітності | 2.3. Гармонізація бухгалтерської практики та фінансової звітності | Розділ 3. СКЛАД ТА ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ ФОРМУВАННЯ ТА ПОДАННЯ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ | 3.1. Класифікація та склад фінансової звітності в міжнародній та національній практиці | 3.2. Елементи фінансової звітності | 3.3. Якісні характеристики та принципи підготовки фінансової звітності | 3.3.1. Вимоги до формування інформації у фінансовій звітності згідно з МСФЗ | 3.3.2. Розвиток та становлення базових принципів формування інформації у фінансовій звітності | 3.3.3. Якісні характеристики та принципи підготовки фінансової звітності відповідно до П(С)БО 1 “Загальні вимоги до фінансової звітності” | 3.4. Етапи формування фінансової звітності | 3.5. Порядок подання та оприлюднення фінансової звітності | 3.5.1. Порядок подання фінансової звітності | 3.5.2. Оприлюднення фінансової звітності | 3.5.3. Відповідальність за порушення вимог щодо порядку складання та подання фінансової звітності | Розділ 4. БАЛАНС ПІДПРИЄМСТВА | 4.1. Історичний розвиток бухгалтерського балансу та основні концепції його побудови | 4.2. Класифікація балансів | 4.3. Елементи балансу, їх визнання та оцінка | 4.4. Структура та форми подання балансу | 4.5. Порядок складання балансу підприємствами України | Розділ 5. ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ | 5.1. Економічна сутність прибутку та підходи до його визначення | 5.2. Загальні принципи визнання доходів та витрат як елементів звіту про фінансові результати | 5.3. Призначення та формати звіту про фінансові результати | 5.4. Загальна характеристика звіту про фінансові результати відповідно до Положень (стандартів) бухгалтерського обліку України | 5.5. Порядок складання звіту про фінансові результати підприємствами України | 5.6. Методика розрахунку показників прибутковості акцій | Розділ 6. ЗВІТ ПРО РУХ ГРОШОВИХ КОШТІВ | 6.1. Зміст та призначення звіту про рух грошових коштів | 6.2. Загальні принципи подання та розкриття інформації про рух грошових коштів у звіті | 6.3. Порядок складання звіту про рух грошових коштів підприємствами України | Розділ 7. ЗВІТ ПРО ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ | 7.1. Зміст та призначення звіту про власний капітал | 7.2. Складові власного капіталу | 7.3. Формати звіту про власний капітал у міжнародній практиці | 7.4. Зміст і формат звіту про власний капітал у вітчизняній практиці | 7.5. Порядок складання звіту про власний капітал | Розділ 8. ПРИМІТКИ ДО ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ | 8.1. Сутність та принципи складання приміток до фінансової звітності | 8.2. Характеристика та порядок складання типової форми № 5 “Примітки до фінансової звітності” | 8.3. Порядок висвітлення положень щодо облікової політики у примітках до фінансової звітності  | 8.4. Характеристика та порядок складання додатка до річної фінансової звітності “Інформація за сегментами” (форма №6) | Розділ 9. ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ СУБ’ЄКТІВ МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА | 9.1. Критерії визначення суб’єктів малого підприємництва | 9.2. Наявність спеціальних положень (правил) складання та подання звітності малими і середніми підприємствами | 9.3. Особливості складання фінансової звітності суб’єктами малого підприємництва України | 9.3.1. Особливості організації обліку на підприємствах — суб’єктах малого підприємництва України | 9.3.2. Порядок складання фінансової звітності суб’єктами малого підприємництва України | Розділ 10. ОСОБЛИВІ ПРОЦЕДУРИ ПРИ ФОРМУВАННІ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ | 10.1. Порядок внесення змін до правил ведення бухгалтерського обліку та фінансової звітності | 10.1.1. Порядок внесення змін в облікову політику | 10.1.2. Порядок внесення змін в облікові оцінки | 10.1.3. Порядок виправлення помилок у бухгалтерському обліку | 10.2. Події після дати балансу | 10.3. Оцінка дотримання підприємством принципу безперервності діяльності | 10.4. Порядок коригування фінансової звітності на вплив інфляції | 10.4.1. Принципи та методи відображення впливу зміни цін та їх застосування у міжнародній практиці | 10.4.2. Вимоги П(С)БО 22 “Вплив інфляції” щодо відображення впливу зміни цін та інфляції | Розділ 11. КОНСОЛІДОВАНА ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ | 11.1. Зведена та консолідована фінансова звітність: призначення та сфера застосування | 11.2. Загальні принципи складання консолідованої фінансової звітності | 11.3. Процедури консолідації фінансової звітності | 11.3.1. Консолідація фінансової звітності при об’єднанні компаній | 11.3.2. Складання річної консолідованої фінансової звітності | Розділ 12. СТАТИСТИЧНА ТА ПОДАТКОВА ЗВІТНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВ | 12.1. Призначення, склад та порядок подання статистичної звітності підприємств | 12.2. Призначення, склад та порядок подання податкової звітності підприємств | 12.2.1. Призначення та загальні принципи формування податкової звітності | 12.2.2. Види та строки подання податкових декларацій | 12.2.3. Порядок подання податкових декларацій до органів державної податкової служби | 12.2.4. Відповідальність за неподання або порушення строків подання податкових декларацій | 12.2.5. Порядок внесення змін до податкових декларацій | 12.2.6. Особливості подання звітності за зборами на державне пенсійне та соціальне страхування | Рекомендована література | Додатки (на компакт-диску) | Додаток А. Баланс | Додаток Б. Звіт про фінансові результати | Додаток В. Звіт про рух грошових коштів | Додаток Д. Звіт про власний капітал | Додаток Е. Форма № 5 “Примітки до річної фінансової звітності” | Додаток Ж.. Додаток до приміток до річної фінансової звітності “Інформація за сегментами” (форма № 6) | Додаток З. Додаток до приміток до річної фінансової звітності “ Розрахунок податкових різниць за даними бухгалтерського обліку” | Додаток К. Фінансовий звіт суб’єкта малого підприємництва | Додаток Л. Методичні рекомендації з перевірки порівнянності показників фінансової звітності підприємства | Додаток М..Характеристика повноти розкриття інформації у типовій формі № 5 | Додаток Н. Перелік форм державної статистичної звітності зі щомісячною періодичністю подання | Додаток П. Перелік форм державної статистичної звітності з квартальною періодичністю подання | Додаток Р. Перелік форм державної статистичної звітності з піврічною періодичністю подання | Додаток С. Перелік форм державної статистичної звітності з річною періодичністю подання | Додаток Т. Перелік форм податкової звітності | Додаток У. Перелік форм звітності, яка подається до органів державного пенсійного та соціального страхування

Автори книги Звітність підприємств: навчальний посібник +компакт-диск / Г.М. Давидов, Н.С. Шалімова. — 2-е вид., стер.

Г.М. Давидов, Н.С. Шалімова

Характеристики книги Звітність підприємств: навчальний посібник +компакт-диск / Г.М. Давидов, Н.С. Шалімова. — 2-е вид., стер.

Видавництво: «Знання»
Мова: українська
Рік: 2011
Кількість сторінок: 623
Обкладинка: тверда
Формат: 60х90/16
Вага: 1,022 кг.
ISBN: 978-966-346-941-6

Додати відгук

Введіть символи: *
captcha
Оновити